BAT - proportionalitet; marginalomkostninger vs. de samlede omkostninger

25-02-2020

Spørgsmål

Spørgsmålet er, om man kan tillade sig at regne proportionalitet på marginaleffekt/marginalomkostninger for f.eks. en staldforlængelse eller hat på en gyllebeholder, eller om man skal regne på den samlede udvidelse? Hvis man kun skal regne på marginaeffekt/marginal-omkostninger, så vil der altid være mange BAT-krav, der falder væk på grund af uproportionalitet, og hat på en gyllebeholder vil aldrig kunne forlanges! Eksempel 1: Her udvides en løsdrifts-sengebåsestald med spalter og gyllekanaler til kvæg med en 25% forlængelse, og så kan man let komme frem til at det ikke er proportionalt at forlange BAT med drænet fast gulv i forlængelsen, og kan derfor slippe for BAT på staldforlængelsen, som kan udføres med spalter som den eksisterende del. Det er et eksempel, der er nævnt i godkendelsesbekendtgørelsens §25, stk. 5. Da forlængelsen er den eneste ændring, så skal proportionalitetsberegningen ske på forlængelsen. Koster de kg N, der skal reduceres i denne del mere end 100 kr. at reducere, så slipper man for BAT. Udgiften pr. produktionsenhed (malkeko el. slagtesvin) kan også være for høj. Eksempel 2: Her udvides den eksisterende stald med 25%, og samtidig opføres en helt ny kvægstald med drænet fast gulv (den nye stald opfylder BAT-kravet). Slipper forlængelsen af den eksisterende stald for BAT, som i eksempel 1, eller skal man lave en proportionalitetsberegning samlet for den nye stald og forlængelsen af den eksisterende stald? I så fald kan det jo nu godt vise sig, at den samlede udvidelse ikke overskrider en af grænseværdierne for proportionalitet.


Svar

Det følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 25, stk. 1-3, at ved godkendelse og tilladelse til etablering, udvidelse og ændring af et husdyrbrug skal ammoniakemissionen fra stald og lager reduceres til et niveau, der svarer til BAT. Kravet beregnes for hvert staldafsnit for sig jf. bilag 3, pkt. A, tabel 4 og 5, men der beregnes et samlet BAT-krav for husdyrbruget. Kommunen kan i særlige tilfælde fravige BAT-kravene i bilaget, jf. § 25, stk. 5, hvis ansøger godtgør, at kravet konkret ikke vil være proportionalt som følge af den eksisterende indretning og drift.

Af vejledningens kap. 13, se https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/13-generelle-principper-for-godkendelser-og-tilladelser/#11, fremgår : ”Som eksempel på tilfælde, hvor den eksisterende indretning og drift konkret kunne betyde, at de fastsatte krav ikke vil være proportionale, kan nævnes en mindre tilbygning til en kvægstald, der er indrettet med sengestald med kanal, linespil. Hvis ansøger kan godtgøre, at det ikke er proportionalt at tilbygge med et staldafsnit med fast drænet gulv, eller indføre forsuring og udvidelsen ikke kan gennemføres i en stald for sig med de muligheder der her vil være for at leve op til BAT.”


Det er kommunen, der skal vurdere, hvornår der er tale om en mindre tilbygning, lige som det er kommunen, der skal vurdere konkret om BAT kravet er proportionalt jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 25, stk. 5. Kravene kan kun fraviges, når der er tale om særlige forhold i den konkrete sag, der er begrundet i den eksisterende indretning og drift. I denne vurdering, kan der fx ses på om den ønskede udvidelse af staldafsnittet kan opføres som en ”BAT-stald” med fast drænet gulv med skraber og ajleafløb eller om der kan indføres forsuring. F.eks. ved at lave en særskilt stald eller lave udvidelsen i forbindelse med den anden nye stald i stedet for en tilbygning til eksisterende.


Hvis det er et reelt alternativ, at opføre udvidelsen i forbindelse med den anden nye stald må proportionaliteten skulle ses i forhold til den samlede udvidelse. Det kan ikke afvises, at der kan være konkrete tilfælde, hvor det alene vil give mening, at lave forlængelsen af den eksisterende stald og proportionaliteten alene skal ses i relation hertil uanset, at der også opføres en ny stald.


Praksis for selve proportionalitetsbetragtningerne i forhold til BAT er ikke ændret i de nye regler efter 1. august 2017. Det vil sige, at princip om at enkeltteknologier med reduktionsomkostninger, der overstiger ca. 100 kr. pr. kg. reduceret N, ikke bør indgå i vurderingen, er fortsat gældende. Foruden at meromkostningen i forhold til de samlede produktionsomkostninger ikke bør overstige ca. 1 % for malkekøer.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken