Kan lavere effekt end teknologilistens accepteres

17-01-2020

Spørgsmål

1) I en § 16 a godkendelsessag ønsker ansøger ikke at blive vilkårs-bundet på hele den ammoniak reducerende effekt, som den luftrensende teknologi, han har valgt, har som potentiale. For at overholde BAT-kravet er det ikke nødvendig, at teknologiens ammoniakreducerende effekt udnyttes fuldt ud. Vores spørgsmål er derfor: Kan ansøger ”nøjes” med at indtaste den procentsats i ammoniakreduktion, som skal til for at BAT-kravet er overholdt (og for at naturområder ikke bliver påvirket negativt)? Eller skal man indtaste teknologilistens procentsats? I fald ansøger kan vælge at ”nøjes” med den procentsats, der skal til i hans sag. Hvorledes skal vilkår, da formuleres, når ikke hele teknologipotentialet anvendes? I modsat fald (ansøger skal indtaste procentsatsen fra teknologilisten): Er det da en mulighed, at kommunen i godkendelsen skriver, at en del af den reducerede ammoniak er frivillig – altså udover BAT-krav og naturhensyn - og kan anvendes ved senere godkendelse? 2) Ansøger ønsker i en § 16 a godkendelses sag ikke at blive vilkårs-bundet på hele den lugtreducerende effekt, som den luftrensende teknologi, han har valgt, har som potentiale. For at overholde lugtgeneafstandene til naboer osv. er det ikke nødvendigt, at teknologiens lugtreducerende effekt udnyttes fuldt ud. Vores spørgsmål er derfor: Kan ansøger ”nøjes” med at indtaste den procentsats i lugtreduktion, som er nødvendigt for at projektet overholder lugtgenekriterierne? (hvordan vilkårsfastsættes dette da?!) Eller skal man indtaste teknologilistens procentsats? 3) Og i tillæg hertil er spørgsmålet, om ansøger kan indtaste ammoniak- og lugtreducerende effekter uafhængigt af hinanden, når den valgte teknologi har en fast hhv. lugt- og en ammoniakreducerende effekt.


Svar

1) Kommunen kan foretage en vurdering af, om en ansøgning med en - af ansøger- fastsat ammoniakreducerende effekt, overholder krav til BAT og til påvirkning af natur. Det er vigtigt, at det fremgår af redegørelsen, at vurderingen af BAT-kravet og påvirkningen af naturen er foretaget med en given reduktion af udledningen. Ansøger kan så vælge en teknologi, der går videre end minimumskravet.
Kommunen kan så formulere et vilkår som den procentsats reduktion, miljøvurderingen er foretaget ud fra. Herefter skal der også være vilkår, der sikrer, at den valgte teknologi, kører efter producentens anvisninger og beskrivelsen på teknologilisten, så det reduktionsniveau teknologien er godkendt med, overholdes. Dermed sikres det, at vilkåret om den krævede reduktion opnås. Dette er særlig relevant ved ”tænd sluk teknologier”, hvor der ikke kan justeres på effekten.
Af miljøgodkendelsens redegørelsesdel bør det fremgå, at de stillede vilkår for den valgte teknologis drift vil resultere i en lavere ammoniakemission end den reduktionssats, der er fastsat i vilkåret. Desuden kan det af redegørelsesdelen fremgå, at ansøger evt. vil have mulighed for at ændre miljøteknologi eller virkemidler så emissionen stiger til det vurderede niveau, der er vilkårsfastsat i miljøgodkendelsen, da dette niveau netop er vurderet og fundet acceptabelt. Denne oplysning vil forberede offentligheden på, at der kan være muligheder for at øge ammoniakemissionen og stadig overholde kravene. En ændring af den anvendte teknologi vil dog kræve Kommunens fornyede godkendelse og dermed en ny vurdering, vilkårsfastsættelse og offentlighedsfase mm.
I forhold til fremtidige udvidelser, vil vilkåret om ammoniakreduktionskravet, som den miljøfaglige vurdering er foretaget på, skulle fastholdes i de eksisterende staldafsnit. Den overskydende ”frivillige” reduktion vil så kunne bruges til at imødekomme det samlede BAT krav til hele den nye produktion.
2) Kommunen kan foretage en vurdering af lugtgeneniveauet på samme måde. Af ansøgningen vil det fremgå, hvor meget lugtgenerne skal reduceres med i forhold til ikke at anvende en teknologi. Og det vil fremgå, hvad lugtgenerne reduceres med ved hjælp af en lugtreducerende teknik. Af miljøredegørelsen skal kommunens vurdering af lugtgenerne fremgå. Endvidere skal det fremgå at den valgte teknologi vil reducere lugt ud over det vurderede niveau. Der skal, ligesom for ammoniak, være vilkår om, hvor meget generne skal reduceres ved hjælp af en lugtreducerende teknik, og vilkår, der sikrer, at den valgte teknik kører efter de anvisninger, der fremgår af teknologilisten. Ønsker ansøger senere at anvende en anden teknologi, skal kommunen ansøges herom. I forhold til lugt er der faste krav til genekriterierne ved enkeltbolig, samlet bebyggelse og byzone. Sker der senere en udvidelse, vil den samlede produktion skulle leve op til det samme genekriterie.
3) I forhold til indtastning i husdyrgodkendelse.dk kan ansøger indtaste reducerende procentsatser for henholdsvis ammoniak og lugt uafhængigt af hinanden. Den teknologi der anvendes, skal så mindst kunne leve op til de ansøgte, vurderede og vilkårsfastsatte effekter. Og miljøgodkendelsen skal indeholde vilkår, der sikrer korrekt drift af den valgte teknologi, så den lever op til de effekter, den er godkendt til på teknologilisten.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken