BAT-krav til gyllekøling ved revurdering

12-01-2021

Spørgsmål

Vi skal i gang med at revurdere et IE-brug, hvor der er vilkår om gyllekøling i den ene stald. Siden det seneste tillæg til § 12 miljøgodkendelsen, som er fra 2016, er effekten af gyllekøling ændret på teknologilisten, så effekten nu er lidt mindre. Hvordan fastsætter vi BAT-kravet i en revurdering, når en teknologi har vist sig at være mindre effektiv end det, der var udgangspunktet på godkendelsestidspunktet? Da tillægget blev givet, kom ammoniakemissionen pga. gyllekølingen knap 700 kg under BAT-kravet. Kan denne buffer gemmes til senere brug, så den kan modregnes den lavere effekt af gyllekølingen, når vi stiller BAT-kravet?


Svar

Det er vilkårene i den nuværende godkendelse, der er gældende, uanset at effekten pga ny viden nu er lavere. Det er ikke muligt at sætte strengere vilkår, for at opnå den effekt, der fremgik af den gamle teknologibeskrivelse og miljøgodkendelse. Den effekt der fremgår af teknologilisten er ny viden om teknologiens formåen. Med andre ord har der aldrig været den effekt, som man regnede med i den gamle godkendelse. Se endvidere dette tidligere svar: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/revurdering/vilkaar-om-gyllekoelings-effekt-ved-revurdering/

De vilkår, der er stillet i tillægget skal videreføres og vil være BAT-krav til den pågældende stald.. Hvis vilkåret resulterer i en højere ammoniakemission, end der var nødvendigt i forhold til det daværende BAT-krav, kan det ikke modregnes BAT-krav for nye anlæg. Dette skyldes bl.a., at der i den oprindelige godkendelse ikke er vurderet en effekt på naturtyper, ved en højere ammoniakemission. En sådan vurdering kan ikke foretages med tilbagevirkende kraft. Hvis ansøger ønsker at kunne udnytte en sådan frivillig merreduktion, skal der på ansøgningstidspunktet have været foretaget en konkret vurdering med den højere ammoniakudledning, og redegjort herfor i miljøgodkendelsen. 
Herefter kan vilkårene formuleres med den højere effekt, og differencen kan senere bruges til opfyldese af det samlede BAT krav for hele anlægget i forbindelse med en evt. udvidelse. Dette vil især være aktuelt for "tænd-sluk-teknologier" som forsuring, men kan selvfølgelig også bruges, hvis der er et ønske om at køre gyllekølingen med højere effekt (pga. et varmebehov), end der er brug for af hensyn til ammoniakreduktionen. Se helpdesksvarhttps://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/bat/bat-og-lugt-miljoevurdering-af-hoejere-ammoniakpaavirkning-end-den-valgte-teknologi-afstedkommer/ og https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/bat/bat-krav-for-eksisterende/

Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken