BAT krav for økologiske kvægbrug

17-04-2018

Spørgsmål

På mødet i Kolding om ny viden om ammoniakemissioner fra kvæggulve, blev der stillet spørgsmål vedrørende BAT-krav for økologiske kvægbrug. Kan de anvende spaltegulve i nye stalde?


Svar

Nej, BAT-kravet for nye stalde med spaltegulv forudsætter anvendelse af spalteskraber, som nu er taget af teknologilisten, da ny viden har vist, at den ingen effekt har. For økologiske malkekvægsstalde er der i verserende sager, modtaget efter 1. august 2017, ikke andre muligheder for at reducere emissionerne end ved at bygge stald med fast drænede gulve. Der kan dog også være mulighed for at fravige BAT-kravet til visse tilbygninger til eksisterende stalde efter de nye regler i § 24, stk. 5. Se nærmere herom i vejledningen: http://husdyrvejledning.mst.dk/media/189700/bat-i-kvaegstalde-modtaget-efter-den-1_august.pdf
Miljøstyrelsen forventer, at BAT-kravet for økologer vil blive ændret i bekendtgørelsen snarest muligt, så der igen kommer flere muligheder for økologerne. 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken