BAT krav for eksisterende

16-12-2019

Spørgsmål

Et husdyrbrug ønsker godkendelse efter §16a. Bruget er godkendt efter § 12 i 2014/15. Dengang var der en eks. stald og en ny blev opført. Den nye stald ønskedes opført med en ny teknologi endnu ikke på teknologilisten. Teknologien fik derfor en vejledende udtalelse fra Miljøstyrelsen, hvori den forventede effekt til reduktion af ammoniak (og lugt) fremgik. Denne effekt blev selvfølgelig indsat i daværende godkendelsesansøgning og vilkårs-fastholdt i godkendelsen. Teknologien er i 2019 optaget på teknologilisten. Teknologiens ammoniakreducerende effekt er højere nu, end den blev estimeret til ved den vejledende udtalelse fra styrelsen. Ved godkendelsen i 2014/15 er der indsat teknologi med effekt på både ammoniak og lugt, her oversteg ammoniakreduktionen kravet til BAT. Ved en ny godkendelse skal man for eksisterende stalde indtaste "BAT fastsat i tidligere afgørelse" - men den tidligere indtastede effekt er jo reelt ikke det samme som BAT-kravet… Vores spørgsmål til husdyr-helpdesk er derfor: Hvad skal effekten af teknologien i er sådant tilfælde sættes til i nudrift (med nudrift menes den selvstændige scenarieberegning hvor nudrift-emissionen fastlægges)? 1) Den effekt teknologien har i dag i flg. teknologilisten, 2) Den effekt der er vilkårsfastsat (2014-15)/fremkom af den vejledende udtalelse eller 3) Det daværende BAT-krav (altså noget lempeligere end 2))?


Svar

Miljøstyrelsen forstår spørgsmålet således, at der ønskes afklaring af, hvordan BAT-kravet for det eksisterende anlæg skal fastlægges. Inden BAT-kravet for den eksisterende produktion kan fastlægges, skal nudriften fastlægges i overensstemmelse med husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 30, stk. 3, dvs. nudriften fastlægges for hvert staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg, som den hidtidige lovlige drift i henhold til bindende krav i meddelte godkendelser, tilladelser og anmeldelser, der er udnyttet og ikke efterfølgende bortfaldet.
Se evt. også helpdeskvar https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/bat/forudsaetning-for-bat-ammoniak-i-eksistende-stald/
Når den nuværende lovlige produktion er fastlagt, fastsættes BAT kravet for den eksisterende produktion, som den effekt, der er vilkårsfastsat i den eksisterende godkendelse og genberegnet med den nye viden om ammoniakemission pr. m² for det pågældende staldsystem.
Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens Bilag 3 afsnit 2.1.2.1 fremgår det, hvordan BAT-kravet for eksisterende anlæg, der er godkendt efter § 12 i den tidligere husdyrregulering fra før august 2017, skal fastlægges. Der henvises her til afsnit 2.1.2. Heraf fremgår det, at for eksisterende anlæg fastlægges BAT-kravet ved at opgøre produktionsarealets størrelse, samt de vilkår til ammoniakreducerende tiltag, der fremgår af den eksisterende godkendelse, hvis disse fortsat er på teknologilisten.
Ved gennemgang af det genberegnede BAT-krav skal kommunen påse at vilkår, der angår niveauet for ammoniakemissionen, og hvor teknologien er optaget på teknologilisten, er medtaget i reduktionseffekten i det genberegnede BAT-krav for den pågældende stald/staldafsnit.
Se også helpdesksvar: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/bat/bat-for-eksisterende-staldafsnitfrivillig-reduktion-af-ammoniak-i-tidligere-godkendelser/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken