BAT-krav, bom og bagatel

20-10-2020

Spørgsmål

BAT-krav, bom og bagatel Kan kommunen betragte en ønsket fleksibilitet i det ansøgte om at kunne regulere nakkebommenes areal i eksisterende kvægstalde ”Alle kvæg, sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)” som en bagatel med et dermed beskedent forøget produktionsareal i ansøgt drift og med forudsætningen for BAT-beregningen ”Eksisterende staldafsnit, BAT-kravet fastsat i tidligere afgørelse” med BAT-kravet på 1,16 kg NH3-N/m2/år? - Eller skal den ønskede fleksibilitet i det ansøgte indtastes med forudsætningen for BAT-beregningen ”Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit” med BAT-kravet på 0,84 kg NH3-N/m2/år ved ny stald?


Svar

Miljøstyrelsen forstår spørgsmålet, som det ønskes at øge produktionsarealet i en eksisterende stald. Miljøstyrelsen har bl.a. i det tidligere helpdesksvar ”Når der inddrages mere produktionsareal i ansøgt drift” behandlet det spørgsmål. Se https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/indretning-af-stalde-olign/naar-der-inddrages-mere-produktionsareal-i-ansoegt-drift/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken