BAT i slagtekyllingestalde hvor kyllingerne har adgang til hønsegård

20-02-2020

Spørgsmål

Vi har en ansøger som ønsker at bygge nye to nye stalde til produktion af konventionelle slagtekyllinger. Kyllingerne vil få adgang til hønsegård fra de er ca. 3 uger gamle. Eneste teknologi fra Miljøstyrelsens teknologiliste til konventionelle kyllinger er varmeveksler. Jeg har dog tidligere fået oplyst af Miljøstyrelsen, at man ikke kan antage at varmevekslerne har en effekt på 30 % ammoniakreduktion, når stalden i perioder har naturlig ventilation i forbindelse med at kyllingerne kan gå ud. Der er derfor ikke andre tiltag som kan reducere ammoniakemissionen fra staldene. (Ejendommen har også 4 gyllebeholdere, som overdækkes med fast overdækning, men det giver ikke nok reduktion til at opfylde det samlede BAT krav. Der er ikke andre anlæg eller stalde på ejendommen) . Kan kommunen i dette tilfælde bruge § 25 stk. 5 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, og fastsætte et BAT krav som svarer til ammoniakemissionen fra stalden? Da der ikke er andre virkemidler for det ønskede staldsystem. Ammoniakdepositionskravene til omkringliggende natur er overholdt for projektet.


Svar

Kommunen skal i det tilfælde hvor en ansøgningen omfatter en dyretype og et staldsystem, som ikke fremgår af bilag 3, pkt. A, nr. 1.1, tabel 1, anvende emissionsfaktoren for den dyretype og staldsystem, som ligner det ansøgte mest i relation til emission af ammoniak og lugt. Dette følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 21.


I det beskrevne tilfælde kan kommunen overveje om den ansøgte dyretype og staldsystem minder mest om økologiske kyllinger. Dette skal forstås i relation til emission af ammoniak og lugt og ikke i sig selv om de med hensyn til øvrige kriterier lever op til økologiregler.


Det vil i den sammenhæng være relevant at se på faktorer som f.eks. levealderen af slagtekyllingerne, belægningsgraden og krav til udearealer.
Hvis kommunen vurderer, at det er økologiske kyllinger, som ligner det ansøgte mest i relation til emission af ammoniak og lugt er det den dyretype og staldsystem som skal anvendes i ansøgningen. Det vil sige at det vil være de resulterende beregninger som skal ligge til grund for vurderingen både i relation til lugt, ammoniakpåvirkning og BAT.


For at fastholde forudsætningerne, som ligger til grund for emission af ammoniak og lugt, skal det overvejes, om det er hensigtsmæssigt, at stille vilkår til f.eks. levealder, belægningsgrad og udearealer.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken