BAT i eksisterende stalde

15-03-2019

Spørgsmål

I en miljøansøgning ønsker man at gå fra gammel til ny regulering, og laver således ingen fysiske ændringer på ejendommen. Der er tale om en produktion af smågrise (toklimastald, delvist spaltegulv), hvor der i tidligere godkendelse var fastsat vilkår om gyllekøling med en effekt på 15,5%. Ifølge husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, pkt A, nr. 2.1.2 skal denne effekt på 15,5% ammoniakreduktion så videreføres som BAT. I dette tilfælde kommer man så under det, der er angivet som værende BAT for en ny stald. BAT-kravet for en ny smågrisestald (toklima, delvis spaltegulv) ligger på 0,5-0,58 kgNH3-N/m3/år, så hvis man skal videreføre effekten på 15,5% ammoniakreduktion på den emission angivet i bilag 3, tabel 1 for denne staldtype (0,56 kgNH3-N/år/m3), så kommer man ned på ca. 0,48 kgNH3-N/m3/år, hvilket er et betydeligt lavere emissions-niveau end det, der vil anses som værende BAT i en nyetableret stald. Kan det således passe, at BAT-niveauet i dette tilfælde skal ligge under det der vil være BAT i en ny stald?


Svar

Som det beskrives i spørgsmålet, følger det af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 afsnit A, punkt 2.1.2 om eksisterende staldafsnit, at ved ansøgninge om godkendelse eller tilladelse skal kravet til den maksimale emission af NH3-N pr. år fra staldafsnittet genberegnes. Beregningen foretages ud fra de emissionsfaktorer i kg NH3-N pr. m² produktionsareal pr. år i tabel 1, som er gældende på tidspunktet for den aktuelle afgørelse, og de vilkår om virkemidler og miljøteknologi, der er fastsat for det pågældende staldafsnit i en gældende godkendelse eller tilladelse. BAT-niveauet kan dermed godt komme under BAT-kravet til et nyt staldafsnit.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken