BAT i eksisterende stald der er godkendt som delvis spaltegulv men er drænet gulv

18-01-2021

Spørgsmål

Jeg har en godkendelse hvor der er godkendt en ændring i et eksisterende staldafsnit fra fuldspaltegulv til delvis spaltegulv. Godkendelsen er givet i 2012. I godkendelsen er der direkte skrevet at ændringen sker ved ændring i spalterne og ingen reduktion af gyllekanalerne. Gulvet er således stadig med gyllekunne i hele stiens dybde og dermed skal den indregnes som drænet gulv ved ansøgning om ny godkendelse. Mit spørgsmål er i forhold til BAT, Skal BAT for den stald defineres efter niveauet for delvis spaltegulv, eksisterende staldafsnit BAT-krav fastsat i tidligere godkendelse eller efter niveauet drænet gulv, eksisterende staldafsnit BAT-krav fastsat i tidligere godkendelse. Staldens gulvudformning skal ikke ændres ved godkendelse efter den nye lov og dermed er forudsætningerne for at lave yderligere tiltag i det staldafsnit ikke anderledes end i et eksisterende staldafsnit. Genberegning af BAT i den eksisterende godkendelse med drænet gulv i stedet for delvis spaltegulv viser at krav til BAT-niveauet stadig ville være overholdt med de vilkår der er stillet i godkendelsen.


Svar

Miljøstyrelsen forstår, at der er usikkerhed om, hvad der er den lovlige nudrift. Kommunen må i første omgang fastlægge, hvad der er den lovlige nudrift på baggrund af oplysningerne i den gældende godkendelse. Hvis kommunens konklusionen bliver, at der er tale om drænet gulv uanset, at det i godkendelsen fra 2012 er anført som delvist spaltegulv, er det den lovlige nudrift, og dermed drænet gulv, som skal danne baggrund for fastlæggelsen af BAT-beregningen.


Nudrift skal opgøres i overensstemmelse med husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 30, stk. 3, dvs. som den hidtidige lovlige drift i henhold til bindende krav i meddelte godkendelser, tilladelser og anmeldelser, der er udnyttet og ikke bortfaldet. Det er nærmere beskrevet i vejledningen, hvordan produktionsarealer i nudrift kan fastlægges, når husdyrbruget har en godkendelse efter de hidtidige regler, se https://husdyrvejledning.mst.dk/kom-godt-i-gang/introduktion-til-ny-husdyrregulering/#produktion  
Se også vejledningen vedrørende ”Nærmere om fastlæggelse af nudriften”, https://husdyrvejledning.mst.dk/arkiv/2017/okt/13-generelle-principper-for-godkendelser-og-tilladelser-v1/#4  
Se desuden https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/indretning-af-stalde-olign/naar-der-inddrages-mere-produktionsareal-i-ansoegt-drift/  for link til forskellige helpdesksvar, der omhandler fastlæggelse af nudrift.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken