BAT-forudsætning for eksisterende stalde, der har en miljøgodkendelse uden BAT-vilkår

13-07-2023

Spørgsmål

I forbindelse med en ansøgning om tillæg til en § 16 a godkendelse er der tvivl om, hvilken BAT-forudsætning der skal vælges for staldene i husdyrgodkendelse.dk.

I nuværende godkendte § 16 a indgår 2 stalde (stald A og stald B) og 1 gyllebeholder. BAT-forudsætningerne for staldene i godkendelsen er baseret på:

• Stald A: Eksisterende stald, hvormed BAT-kravet var overholdet (uden behov for vilkår om særlige tiltag).

• Stald B: Ny stald, hvor BAT-kravet blev overholdt ved vilkår om overdækning af gyllebeholderen.

Der søges nu om et tillæg, hvor stald B udgår, da den ikke er opført. I stedet søges der til en ny stald C.

For at overholde BAT-kravet i ny stald C ønsker ansøger, at anvende gyllekøling i både stald A og C i ansøgt.

Hvilken BAT-forudsætning skal vælges for stald A. Er det ”eksisterende stald” eller ”eksisterende stald, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse”?

 

Når man læser den vejledende tekst, der er på Husdyrgodkendelse.dk står der i infoboksen: ”Eksisterende stald, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse vælges, hvis der er tale om produktion i en stald, der er godkendt /eller er indgået i en godkendelse fra og med 2007”.

Her fremgår det dermed som, at når stald A har indgået i en tidligere godkendelse, så skal den ind som ”Eksisterende stald, BAT-krav fastsat i tidligere godkendelse”.

Omvendt, hvis man læser i ”Vejledning. BAT-forudsætninger og indtastning i husdyrgodkendelse.dk”, så står der om valg af BAT-forudsætning – eksisterende stalde: Hvis der er tale om en situation, hvor der er tale om eksisterende stalde/staldafsnit og gødningslagre, og ejendommen ikke har tilladelse/godkendelse efter husdyrbrugloven eller efter kap. 5 i Miljøbeskyttelsesloven eller på anden måde har krav til ammoniakreduktion, der skal videreføres, anvendes BAT-forudsætningen ”Eksisterende stald”.

Dette kan jo godt læses og forstås som, at hvis der i miljøgodkendelsen ikke er stillet krav til teknologi i stald 1 (som i denne sag), så kan stald 1 indgå som ”eksisterende stald”.

Det kan altså læses og forstås på 2 forskellige måder, så hvad vil være den rigtige indtastning af BAT-forudsætning for stald A?


Svar

I den eksisterende godkendelse er der ikke særlige vilkår om yderligere ammoniakreducerende tiltag i stald A. Der skal derfor ikke videreføres noget BAT-krav fra nuværende § 16 a godkendelse i det nye tillæg. Det betyder, at du i teorien kan angive BAT-forudsætningen til både ”eksisterende stald” eller ”eksisterende stald, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse”. 


I det aktuelle tillæg angives i ansøgt en effekt fra gyllekøling i stald A (som skal være med til at dække BAT-kravet i stald C) . Det betyder, at vælges der som BAT-forudsætning i stald A:

• ”Eksisterende stald” - Beregnes BAT-kravet korrekt svarende til tabelværdien BAT-krav ved eksisterende stald, uden indflydelse fra teknologieffekten i ansøgt. Og der skal ikke laves nogen supplerende BAT-beregning.

• "Eksisterende stald, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse” - Beregnes BAT-kravet ud fra den faktiske emission inklusiv effekten fra gyllekøling i ansøgt, hvilket umiddelbart vil give et for restriktivt BAT-krav i stald A. Dette kan nemt løses ved at lave en supplerende BAT-beregning uden teknologi, som ansøger skal indtaste som forslag til BAT-krav i stald A. Se eksempel 5 i Vejledning. BAT-forudsætninger og indtastning i husdyrgodkendelse.dk.

 

Miljøstyrelsen har generelt vejledt om, at har stalden en godkendelse vælges ”Eksisterende stald, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse”, men som der står i Vejledning. BAT-forudsætninger og indtastning i husdyrgodkendelse.dk kan ”Eksisterende stald” også vælges, når der ikke er noget krav til ammoniakreduktion i den pågældende stald, der skal videreføres. 

Vejledning. BAT-forudsætninger og indtastning i husdyrgodkendelse.dk skal ses som en uddybende vejledning i forhold til infoboksene i husdyrgodkendelse.dk, som kun kan rumme en kort tekst. 

BAT-forudsætningen ”Eksisterende stald, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse” er dermed også korrekt, fordi der er tale om en allerede godkendt stald, hvor der ikke er fastsat ekstra vilkår om ammoniakreducerende tiltag i den pågældende stald.

I det aktuelle tillæg er der ikke noget BAT-vilkår i stald A som skal videreføres, men i ansøgt er der angivet en teknologieffekt, hvilket betyder at hvis der vælges ”Eksisterende stald, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse”, skal der i tillægget laves en supplerende BAT-beregning, for at få det rigtige BAT-krav i husdyrgodkendelse.dk. Var der ikke indtastet en ny teknologi i ansøgt, ville resultatet blive det samme som ”Eksisterende stald”.

I Vejledning. BAT-forudsætninger og indtastning i husdyrgodkendelse.dk er der flere eksempler og beskrivelse af faldgruber i forhold til BAT-forudsætninger.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken