BAT for eksisterende staldafsnit/Frivillig reduktion af ammoniak i tidligere godkendelser

16-12-2019

Spørgsmål

En konkret ejendom har en §12 miljøgodkendelse (MGK) fra september 2014. På ejendommen blev der, i forbindelse med ansøgningen, søgt om opførsel af en ny slagtesvinestald med et luftrensningsanlæg, overdækning af eksisterende gyllebeholder samt en lukket gyllelagune. Effekten af luftrensningsanlægget blev i vilkårsdelen sat til 42 % reduktion af ammoniak ligesom der blev sat vilkår om teltoverdækning af eksisterende gyllebeholder. I MGK blev det generelle ammoniakreduktionskrav beregnet til 8.318 kg N/år og BAT-emissionsgrænseværdien (BAT-kravet) beregnet til 7.010 kg N/år. Det faktiske ammoniaktab fra stald og lager blev beregnet til "kun" 4.706 kg N/år. Mht. natur fremgår det af MGK, at meremissionen til nærmeste kategori 3 natur er 0,1 kg N/år og totalbelastningen til kategori 2 og kategori 1 natur beregnes til 0,0 kg N/år. Der er således i eksisterende godkendelse tale om en overimplementering af reduktion af ammoniak end der var nødvendigt af hensyn til reduktionskrav, BAT-krav og naturkrav. Kommunen har meddelt, at der var tale om en frivillig merreduktion. I forbindelse med en ny ansøgning efter §16 a fremgår det af Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens (HGB) § 30 stk 3, at "nudriften fastlægges for hvert staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg som den hidtil lovlige drift i henhold til bindende krav i meddelte godkendelser, der er udnyttet osv". Det bindende krav om reduktion af ammoniak i eksisterende slagtesvinestald er 42 % og der er ligeledes bindende krav om overdækning af gødningsopbevaringsanlæg. I husdyrgodkendelse.dk´s ansøgningsskema skal der for slagtesvinestald og gødningsopbevaringsanlæg anvendes terminologien "Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse". For at opfylde BAT-kravet på 7.010 kg N/år, som oplyst ovenfor, skal der "kun" reduceres med 21 % ammoniak på luftrensningsanlægget, altså det halve af kravet i MGK. De øvrige 21 % er frivillig reduktion og dermed en overimplementering. Kan det derfor passe, at ansøger til evig tid er bundet af denne overimplementering i en ny ansøgning og aldrig kan slippe af med den igen? Hvis der i ny ansøgning blev anvendt NYT staldafsnit og dermed beregnet BAT-krav ved ny stald for den eksisterende slagtesvinestald skulle ammoniak reduceres med 28 % for at opfylde BAT-krav i 16a ansøgningen. Alle naturkrav er også opfyldt. Men når det bindende krav på 42 % indsættes som BAT-krav i eksisterende staldafsnit, så vil der fortsat være en overimplementering reduktion a ammoniak. Er det kun BAT-krav der skal indsættes i eksisterende staldafsnit? Er det både BAT-krav og nødvendige naturkrav, der skal indsættes eller er det det frivillige overimplementerede krav der skal indsættes?


Svar

For eksisterende staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg, hvor der i en tidligere godkendelse er fastsat vilkår med henblik på reduktion af ammoniakemissionen, skal BAT-niveauet genberegnes med inddragelse af effekten af disse vilkår, medmindre vilkårene er stillet til en miljøteknologi, som ikke er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste, eller på anden måde er anerkendt.
Dvs. BAT-kravet for eksisterende staldanlæg genberegnes i stipladsmodellen på baggrund af emissionsfaktoren i bekendtgørelsens bilag 3 og de vilkår, der er fastlagt i den eksisterende godkendelse, hvis vilkåret omhandler en teknologi, der findes på Miljøstyrelsens teknologiliste.
Måden at fastlægge BAT for eksisterende staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg er med den nye husdyrgodkendelsesmodel flyttet fra vejledningsniveau og op på bekendtgørelsesniveau. Det fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens Bilag 3 afsnit 2.1.2, at:

Ved ansøgninger om godkendelse eller tilladelse skal kravet til den maksimale emission af NH3-N pr. år fra staldafsnittet og gødningsopbevaringsanlæg genberegnes. Beregningen foretages ud fra de emissionsfaktorer i kg NH3-N pr. m² produktionsareal pr. år i tabel 1, henholdsvis kg NH3-N pr. m² overfladeareal eller grundareal pr. år, jf. tabel 2 og 3, som er gældende på tidspunktet for den aktuelle afgørelse, og de vilkår om virkemidler og miljøteknologi, der er fastsat for det pågældende staldafsnit eller gødningsopbevaringsanlæg i en gældende godkendelse eller tilladelse. Hvis et vilkår i en gældende godkendelse eller tilladelse omfatter virkemidler og miljøteknologi, som ved beregningen i forbindelse med den aktuelle afgørelse ikke er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste eller på anden måde er anerkendt, beregnes den samlede relative effekt af de øvrige virkemidler og miljøteknologier.

Princippet fra reguleringen før 2017 er videreført i den nye regulering i den henseende, at hvis der var vilkår om anvendelse af teknikker eller teknologier, der medførte en lavere emission end de vejledende emissionsgrænseværdier for eksisterende dele af anlægget, skulle disse videreføres.
Det var i den tidligere regulering beskrevet i Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT): ”såfremt der på ansøgningstidspunktet allerede anvendes ammoniakreducerende teknikker eller teknologier i eksisterende dele af anlægget, som medfører, at ammoniakreduktionen er mindre end angivet i tabel 2 (tabellen angiver tal for vejledende emissionsgrænseværdier for eksisterende anlæg), men fortsat større end emissionsgrænseværdien for nyanlæg, er det Miljøstyrelsens opfattelse, at den faktiske emission fra de eksisterende dele af anlægget kan anvendes som emissionsgrænseværdi for de eksisterende dele af anlægget. Såfremt de eksisterende dele af anlægget allerede lever op til emissionsgrænseværdien for nyanlæg på ansøgningstidspunktet, er det ikke nødvendigt at foretage yderligere vurdering af de eksisterende dele af anlægget. I sådanne tilfælde anvendes emissionsgrænseværdien for nyanlæg for de eksisterende dele af anlægget”.
I den nye husdyrregulering er kravet til eksisterende stalde erstattet af et princip om, at kun vilkår, der er i den eksisterende godkendelse, og som fortsat findes på teknologilisten, skal indregnes i fastlæggelsen af BAT-niveauet i den eksisterende stald. Princippet i reguleringen før 1. august 2017 om, at BAT-kravet for nyanlæg kunne erstatte BAT-kravet for de eksisterende anlæg, hvis kravet i de eksisterende anlæg medførte en større ammoniakreduktionen end for nyanlæg, er ikke videreført.
Det vil for nogle husdyrbrug betyde, at nogle vilkår falder bort, f.eks. fodervilkår, spalteskrabere o.l., når det nye BAT-krav skal genberegnes. Andre steder betyder det, at de vilkår der i den eksisterende godkendelse fastlægger ammoniakudledningen, og som ligger til grund for den faglige vurdering i godkendelsen, skal videreføres når kravet til ammoniakemissionen fra de eksisterende staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg genberegnes.
Ved gennemgang af det genberegnede BAT-krav skal kommunen påse, at de vilkår, der angår niveauet for ammoniakemissionen, og hvor virkemidler og miljøteknologi er optaget på teknologilisten, er medtaget i reduktionseffekten i det genberegnede BAT-krav for den pågældende stald/staldafsnit.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken