BAT. Eksisterende, ikke - miljøgodkendte, staldafsnit

26-07-2021

Spørgsmål

Af svaret givet den 23-02-2021 ”Fravigelse af BAT ved genoptagelse efter kontinuitetsbrud” fremgår det, at kommunen ikke kan fravige (BAT) kravet når produktionsrettet er bortfaldet på ejendommen. Vi sidder med en ansøgning om §16a godkendelse til et IE brug, som i 2004 fik en kap 5 godkendelse. Ejendommen har så i 2016 fået en skift i dyretype, hvor man har taget ca. 308 m² stald ud af drift (manglende indtegning i Husdyrgodkendelse.dk). Konsulent og ejer oplyser at dette var en fejlindtegning og at der hele tiden har været dyr i disse staldafsnit. Kommunen har i forbindelse med deres tilladelse via skift i dyretype, givet tilladelse til et antal dyr, der ikke har kunne være i de staldafsnit som fremgik i sagen. De oplyser således, at alle staldarealerne på ejendommen skal være i brug for at overholde velfærdskravene, som også var gældende den gang. Det ansøgte samlede produktionsareal udgør 2.786 m², dette er inkl. 308 m². I forbindelse med ansøgning om ny godkendelse har kommunen stillet krav om, at de staldafsnit der i anmeldelsen fra 2016 er taget ud, nu skal indtastes som ny stald. Dette medfører at der er en overskridelse på 95 kg N i forhold til at overholde BAT. Vi vil gerne høre om helpdesksvaret fra 23-02-2021 er gældende, hvis det kun er enkelte stalde /staldafsnit eller dele af stalde, der har været taget ud af drift gennem en årrække? Eller er det kun gældende hvis produktionen på ejendommen har været helt ophørt (alle stalde er tomme) og der dermed har været kontinuitetsbrud og produktionsretten er ophørt. Ifølge §25 stk. 5 kan BAT-kravet fraviges i særlige tilfælde, hvis ansøger godtgør, at kravet konkret ikke vil være proportionalt, som følge af den eksisterende indretning og drift. I og med at bygningen allerede står der og derved er eksisterende, er det så muligt jævnfør §25 stk. 5 at dispensere fra BAT-ny stald? Ud fra helpdesksvaret fra den 28-08-2020 ”Anvendelse af eksisterende staldsystem”, fremgår det at proportionalitet kan komme i betragtning, i forhold til at fravige BAT-ny stald, hvis der er tale om staldafsnit der er en del af en eksisterende bygning, der er i drift, hvilket dette staldafsnit er. Har kommunen mulighed for at inddrage proportionalitet i forhold til BAT, hvis eksisterende (ikke miljøgodkendte) staldafsnit tages i brug igen i en ansøgning?


Svar

Det følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 25, stk. 5, at kommunen i særlige tilfælde kan fravige kravene i bilag 3, pkt. A, nr. 2, tabel 4 og 5 (dvs. kravene til nye og eksisterende stalde), hvis ansøgeren godtgør, at kravet konkret ikke vil være proportionalt som følge af den eksisterende indretning og drift. Den eksisterende indretning og drift skal ses i forhold til det godkendte/tilladte. Helpdesksvaret ’’Fravigelse af BAT ved genoptagelse efter kontinuitetsbrud’’ (se link nederst), omhandler en situation, hvor produktionsretten er bortfaldet på ejendommen. Der er derfor ingen ”eksisterende indretning og drift”.
Miljøstyrelsen forstår af spørgsmålet, at kommunen har konstateret, at der er et staldafsnit, der ikke er godkendt. Staldafsnittet er derfor at betragte som nyt og skal derfor som udgangspunkt leve op til BAT for nye stalde. Kommunen må dernæst vurdere om der er tale om et særligt tilfælde, hvor § 25, stk. 5 kan anvendes til at fravige BAT-kravet for nye stalde.  Er det tilfældet, skal ansøger godtgøre, at BAT-kravet konkret ikke vil være proportionalt som følge af den eksisterende indretning og drift. Bemærk her at ”…som følge af den eksisterende indretning og drift”, ses i forhold til det allerede tilladte. 
Hvis kommunen f.eks. vurderer, at en mindre udvidelse af den eksisterende tilladte produktion/det tilladte produktionsareal ikke kan leve op til BAT for ny stald, på grund af den eksisterende indretning, giver det mulighed for, at ansøger kan udarbejde en proportionalitetsberegning jf. § 25, stk. 5. 
I helpdesksvaret ”Anvendelse af ’eksisterende staldsystem’ ’’ (se link nederst), er eksempler på forhold kommunen kan inddrage i deres overvejelse, lige som der er link til vejledningens afsnit om emnet.
https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/bat/fravigelse-af-bat-ved-genoptagelse-efter-kontinuitetsbrud/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken