Anvendelse af teknik i eksisterende anlæg

24-09-2018

Spørgsmål

Vi har godkendelse givet i 2010 - dvs. inden de vejledende BAT-grænser blev indført. Der er ifm. denne godkendelse opført en ny stald, hvor der indsættes gyllekøling med effekt på ca. 20 % for at leve op til det generelle ammoniakreduktionskrav. Derudover er der opført et par klimacontainere uden teknologi. Nu søges der igen og vi er i tvivl om hvordan dette skal indtastes i systemet. Der bygges ikke nyt i forbindelse med godkendelsen, dvs. der er tale om en tilladelse til "udvidelse/flexibilitet" i eksisterende stalde i det nye system. Skal de 20 % gyllekøling der blev anvendt i 2010 videreføres i den givne situation? I vejledningen står følgende under "BAT": "De nye BAT-krav er fastsat ud fra de tidligere BAT-standardvilkår. Hvor der ikke var vejledende BAT-standardvilkår, er kravet fastsat ud fra det generelle ammoniakreduktionskrav." Umiddelbart tolker vi dette til, at vilkår givet for at leve op til det generelle ammoniakreduktionskrav skal betragtes som ejendommens BAT-niveau og derfor indtastes under BAT fastsat ifm. eksisterende godkendelse, men er det korrekt? Som tillæg: Hvis driftstiden af det eksisterende gyllekølingsanlæg reduceres, skal det så anses som en stigning i lugtemissionen eftersom gyllekøling har fået en lugtreducerende effekt?


Svar

For eksisterende staldafsnit, hvor der i en tidligere godkendelse er fastsat vilkår med henblik på reduktion af ammoniakemissionen, skal BAT-niveauet genberegnes med inddragelse af effekten af disse vilkår, medmindre vilkårene er stillet til miljøteknologi, som ikke er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste, eller på anden måde er anerkendt. Det fremgår af vejledningens kap. 13 og bilag 3A, afsnit 2.1.2 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. De ca. 20 % gyllekøling fra den tidligere godkendelse fastlægger altså BAT-niveauet for den omtalte stald.  

Vilkår om gyllekøling til reduktion af ammoniakfordampningen har ikke betydning for lugtberegningerne.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken