Anvendelse af ”eksisterende staldsystem”

28-08-2020

Spørgsmål

I forbindelse med en ansøgning om ny miljøtilladelse har ejer i en mindre staldbygning ansøgt om at ændre staldtypen fra dybstrøelse til sengebåse. Stalden blev for år tilbage godkendt som dybstrøelsesstald og i den forbindelse fjernede den daværende ejer inventaret, jævnede gulvet ud imellem spaltearealerne, men lod gyllekanaler og spalter blive tilbage. Hvilket vil sige at der i perioden med dybstrøelse blot er blevet strøet halm henover spalterne/gangarealerne. Etableringen af sengebåsene vil derfor ske ved at støbe sengebåse og foderbord, så de passer med de nuværende spalter/gyllekanaler. Hvis stalden defineres som en eksisterende stald, vil BAT-kravet være overholdt. Hvis stalden skal vurderes som ny stald på grund af de ændringer der foretages, vil det vejledende BAT-krav ikke være overholdt. For at BAT-kravet kan opfyldes for det pågældende produktionsareal/husdyrbrug vil der enten skulle laves en større renovering af stalden, hvor der i stedet for de eksisterende spalter etableres drænet gulv med linespilanlæg, sættes teltoverdækning på gyllebeholderen eller investeres i gylleforsuring. Vurderingen er at teltoverdækning, forsuring eller forandring af produktionsarealet til sengestald med drænet gulv og linespilsanlæg, enten ikke er teknisk muligt på ejendommen eller vil give en udgift pr. kg sparet NH3-N, der langt over stiger 100 kr. Den samlede forskel i fordampningen mellem de 2 staldsystemer vil i det konkrete tilfælde være 62 kg NH3-N/år. Spørgsmål: • Kan vi – da der ikke sker ændringer under gulvniveau - vurdere, at det er en eksisterende stald og BAT-kravet derfor er overholdt? Hvis det skal regnes som en ny stald, kan vi så bruge proportionalitetsbetragtninger, der viser at de tekniske løsninger er alt for dyre pr. kg sparet N, samt inddrage betragtninger om værdispild, da eksisterende spalter og underliggende kanaler er funktionsdygtige?


Svar

Den nuværende godkendte stald er en dybstrøelsesstald. Selvom stalden kun i en begrænset periode har været anvendt som dybstrøelsesstald, og at der har været spalter under dybstrøelsesmåtten, er dybstrøelsesstalden retsgrundlaget for produktionen. En ændring, der resulterer i et andet staldsystem med en ændret gulvtype, vil kræve ny godkendelse.
Det følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, afsnit 2.1.1, at BAT kravet for nye stalde også gælder for ændring af et staldsystem, der kan sidestilles med etablering af et nyt staldafsnit (f.eks. ændringer i gulvprofilen). Formålet med denne bestemmelse er, at en gennemgribende renovering, hvor der ikke bare er tale om at udskifte staldinventar bør føre til, at gulvet etableres som et lavemissionsgulv. Bestemmelsen understøtter modernisering af stalde efter de bedste tilgængelige teknikker til at minimere ammoniakfordampningen. 
Kommunen kan imidlertid overveje om ændringen i det konkrete tilfælde er et særligt tilfælde, f.eks. fordi der er tale om en mindre udvidelse, som etableres i forbindelse med en i forvejen godkendt stald af samme type som det ønskede. Kommunen kan i den forbindelse f.eks. vurdere om den pågældende udvidelse/ændring i den mindre stald i stedet kan etableres sammen med en ny BAT-stald, hvis sådan en også etableres som del af ændringen. Vurderer kommunen på baggrund oplysningerne i sagen, at 
• der er tale om et særligt tilfælde (f.eks. en mindre udvidelse), og 
• ansøgeren har godtgjort, at kravet om at opføre en ny kvægstald med drænet gulv eller ændre eksisterende stald, så den overholder ammoniakemmissionsniveauet, ikke vil være proportionalt, som følge af den eksisterende indretning og drift, jf. § 25, stk. 5, kan BAT-kravet for nye stalde fraviges. 
Se vejledningen for eksempel på i hvilken situation, der kan være tale om et særligt tilfælde:  
Det kan således ikke udelukkes, at § 25, stk. 5 kan anvendes på den situation I beskriver her. Det kræver dog, at ansøgeren godtgør, at kravet konkret ikke vil være proportionalt som følge af den eksisterende indretning og drift. Kommunen kan hertil vurdere, at der er særlige forhold, der gør, at det ikke er muligt at opføre en ny stald, og at den eksisterende stald netop er indrettet på en særlig måde, der adskiller den fra andre stalde, hvor en renovering vil være sidestillet med nybyggeri. 
Se endvidere helpdesksvar om proportionalitet og helpdesksvar om BAT og proportionalitet.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken