Ammoniak i før - og nu drift

06-02-2020

Spørgsmål

I ansøgning om miljøgodkendelse har ansøger i ansøgt drift ikke medtaget gylleforsuring, som er i drift, og forventes fortsat at være i drift i ansøgt drift. Det samme gælder fast overdækning af gyllebeholdere. Husdyrbruget er anmeldt inden den 01.01.07, og der er ikke tidligere givet en miljøgodkendelse. Gylleforsuringsanlægget blev etableret i forbindelse med VVM screeningen udført af daværende amt for at undgå en egentlig VVM vurdering. Ansøgers konsulents argument er, at det i denne sag ikke er nødvendigt i forhold til BAT og maksimal ammoniakemission på naturpunkter. Konsulenten mener, at tages teknologierne ikke med i ansøgt drift, står det ansøger frit at fjerne gylleforsuringen og de faste overdækninger af gyllebeholderne. Men umiddelbart har ansøger tænkt sig at fortsætte med gylleforsuring og fast overdækning af gyllebeholderne i ansøgt drift. Umiddelbart mener jeg, at teknologier, der fortsætter i ansøgt drift, skal med i beregningerne, og der skal derfor stilles vilkår om fortsat drift. Overordnet set er BAT vel, at ansøger skal så langt ned i f.eks. ammoniakemission, som det er proportionel muligt. Det er jo ikke de store omkostninger ved at fastholde teknologier, der allerede er i drift? Kan jeg kræve, at teknologier, der er i drift skal med i ansøgt drift, og at der dermed skal stilles vilkår om fortsat drift? Spørgsmålet er vendt i Envina, hvor der er interesse for et svar.


Svar

Det er miljøstyrelsens vurdering, at for husdyrbrug, der er reguleret via en afgørelse om ikke-VVM-pligt, på baggrund af en screening af projektets omfang, er forudsætningerne for driften i det eksisterende anlæg den lovlige produktion. Derfor skal forudsætninger for det screenede projekt, sidestilles med, at der var stillet vilkår i en miljøgodkendelse.
Der skal således stilles krav til BAT for eksisterende anlæg, som det følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 afsnit 2.1.2, hvoraf det fremgår: ”Ved ansøgninger om godkendelse eller tilladelse skal kravet til den maksimale emission af NH3-N pr. år fra staldafsnittet og gødningsopbevaringsanlæg genberegnes. Beregningen foretages ud fra de emissionsfaktorer i kg NH3-N pr. m² produktionsareal pr. år i tabel 1, henholdsvis kg NH3-N pr. m² overfladeareal eller grundareal pr. år, jf. tabel 2 og 3, som er gældende på tidspunktet for den aktuelle afgørelse, og de vilkår om virkemidler og miljøteknologi, der er fastsat for det pågældende staldafsnit eller gødningsopbevaringsanlæg i en gældende godkendelse eller tilladelse”.
Husdyrbrugets nuværende lovlige produktion forudsætter anvendelse af gylleforsuring og overdækning af gyllebeholderen. Denne forudsætning skal videreføres - på samme måde som når der er tale om vilkår i en miljøgodkendelse - ved genberegningen af ammoniakemissionen og BAT-kravet fra det eksisterende anlæg.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken