Tilladelse/godkendelse af gyllesepareringsanlæg.

15-02-2018

Spørgsmål

Vi er igang med at behandle en ansøgning om udvidelse af et kvægbrug, hvor der søges om at etablere et gyllesepareringsanlæg, hvor fiberfraktionen i første omgang skal bruges i sengebåsene. Der separeres mindre end 30 ton/dag. Tidligere skulle et separeringsanlæg med en kapacitet på mere end 30 ton/dag have en særskilt miljøgodkendelse efter listebekendtgørelsen. Under 30 ton/dag var det en integreret del af husdyrmiljøgodkendelsen. Forholder det sig stadig sådan? Listepunktet er ikke længere i listebekendtgørelsen. Hvilke vilkår kan/skal vi stille til anlægget. Tidligere skulle vi stille vilkår til hvor mange kg kvælstof og kg fosfor, der blev leveret, hvis fiberfraktionen blev afsat. Skal vi stadig det?


Svar

Det er korrekt af gyllesepareringsanlæg ikke længere er omfattet af bilag 2 i bekendtgørelse af listevirksomhed (tidligere listepunkt J206). 

Det primære reguleringsinstrument over for disse virksomheder er miljøbeskyttelseslovens § 42. Hvis anlægget ikke er omfattet af en miljøgodkendelse. Medfører virksomheden uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, eller er der en nærliggende risiko herfor, kan tilsynsmyndigheden således give påbud om, at forureningen skal nedbringes efter miljøbeskyttelseslovens § 42. 
I den aktuelle sag, følger det af definitionen af husdyrbrug i husdyrbruglovens § 3, stk. 1, nr. 1, at der heri indgår alle de anlæg og øvrige driftsbygninger, der er på samme ejendom, dvs. stalde, læskure, hytter, gyllebeholdere, møddingpladser, plansiloer halmlader, kornsiloer m.v. Separationsanlægget må betragtes som en del af husdyrbruget og er således en del af godkendelsen som hidtil. 
Mht. vilkårsstillelse for næringsstoffer i fiberfraktionen er dette ikke længere en del af godkendelsen efter 1. august 2017.

Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken