Suplerende spørgsmål vedr. pilevegetationsfiltre

06-11-2017

Spørgsmål

Hvordan forholder det sig så, når pilebevoksningen er en afgrøde og ikke et rensningsanlæg?


Svar

Hvis pilebevoksningen er en afgrøde må restvand og ensilagesaft gerne tilføres.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken