Må ensilagesaft udsprinkles

 

18-11-2021

Spørgsmål

Er gødningsanvendelsesbekendtgørelsen rigtigt tolket, når vi når frem til at ensilagesaft gerne må udsprinkles? Hvis ensilagesaft må udsprinkles, hvilke regler tænkes da at modgå risikoen for punktforurening/overgødskning?


Svar

Det er tilladt at udbringe ensilagesaft med vandingskanon. 

Alle former for flydende gødning bortset fra husdyrgødning kan udbringes med vandingskanon. For så vidt angår husdyrgødning følger det dog indirekte af kravet om udbringning ved udlægning ved slange, slæbesko eller nedfældning, at udbringning ikke kan ske med vandingskanon. 
Det fremgår af gødningsanvendelsesbekendtgørelsen, at ensilagesaft skal udbringes på arealer, hvor der er eller vil blive etableret afgrøder. Afgrøderne skal være omfattet af en kvælstofnorm eller en fosfornorm ifølge lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag og de i medfør heraf udstedte bekendtgørelser for den pågældende planperiode. 
Således sikres, at der er afgrøder, der kan optage kvælstoffet og fosforen, og at der ikke tildeles mere, end afgrøderne kan optage. 

Endelig bemærker Miljøstyrelsen, at man ikke må udbringe gødning, herunder ensilagesaft, på en måde og på sådanne arealer, at der er fare for afstrømning til vandløb (herunder dræn), søer større end 100 m² og kystvande. Udbringning af gødning på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket jord er endvidere ikke tilladt.

Se også dette helpdesk svar:
https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/sagsbehandling/saerskilt-udsprinklingstilladelse-til-overfaldevand-fra-ensilagepladssilo/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken