Korrekt bortskaffelse af hundeafføring fra erhvervsmæssigt hundehold

01-02-2018

Spørgsmål

Vi er i tvivl om hvorledes, hundeafføring bortskaffes korrekt. Skal hundeafføring håndteres og bortskaffes på lige fod med anden husdyrgødning eller skal det for de erhvervsmæssige hundehold kommes i en pose, der lukkes tæt og bortskaffes via en erhvervscontainer? Hvis hundeafføring skal anvendes til jordbrugsformål, så er der en risiko for spredning af smitte (parasitter) og det er vel ikke ønskværdigt? Hvis hundeafføring opbevares på en møddingsplads er der igen smittefare og hvis det kommer i erhvervscontainer, hvorledes skal det så efterfølgende behandles (små brændbart, dagrenovationsligende affald eller Daka for at håndtere smitten korrekt).


Svar

Hundeafføring fra et erhvervsmæssigt dyrehold er omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsen. Det vil bl.a. sige, at hundeafføring skal anvendes til gødningsformål eller afbrændes, jf. § 29, og at det skal opbevares i overensstemmelse med reglerne i kapitel 6. Det betyder, at der på det erhvervsmæssige hundehold, skal være indrettet opbevaringsfaciliteter til hundeafføringen og at løbegårde skal indrettes med fast bund og afløb.

 

Risikoen for spredning af smitte reguleres ikke af husdyrgødningsbekendtgørelsen, men efter lov om hold af dyr, som Fødevarestyrelsen er ressortmyndighed for. Det fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 2, stk. 5, at reglerne i bekendtgørelsen ikke finder anvendelse i det omfang de strider mod bestemmelser eller afgørelser truffet i medfør heraf om forebyggelse og bekæmpelse af husdyrsygdomme, zoonoser eller planteskadegørere i anden lovgivning. Reglerne om forebyggelse og bekæmpelse af husdyrsygdomme hører under fødevarestyrelsens område, og de kan vejlede om deres bestemmelser vedr. håndtering af hundeafføringen.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken