Definition på 'nedbringning' af fast husdyrgødning og dybstrøelse

01-11-2021

Spørgsmål

Jeg er kommet i tvivl om, hvornår dybstrøelse og fast gødning betragtes som nedbragt (§ 29 stk. 3)? Skal husdyrgødningen rent faktisk ned i jorden eller er det nok f.eks. at harve efter at have udbragt dybstrøelse på sort jord/stubmark? Hvis der findes en definition, vil jeg ligeledes gerne have en henvisning til denne, da det ikke har været muligt selv at finde den.


Svar

Det må være en konkret vudering, da der ikke er en difinition, som miljøstyrelsen er bekendt med, på hvornår dybstrøelse er nedbragt. Husdyrgødningsbekendtgørelsens lukkeperiode for fast husdyrgødning ses i sammenhæng med plantedækkebekendtgørelsens regler om forbud mod jordbearbejdning i visse perioder. Nedbringningskravet for fast husdyrgødning følger af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 29, stk. 3, der fastsætter, at husdyrgødning, der udbringes på arealer uden etablerede afgrøder til høst, skal nedbringes hurtigst muligt og inden 4 timer.

Det er muligt at SEGES kan hjælpe med en nærmere definition på nedbragt husdyrgødning.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken