Brugerbetaling på arealer, der modtager husdyrgødning

02-03-2021

Spørgsmål

Kommunen har ført tilsyn på arealer, hvor der i februar måned er udbragt husdyrgødning på frossen jord. Ugen efter blev det snevejr, og ved kraftigt tøbrud en uge senere er der løbet smeltevand i vandløb. Dvs. der er tale om en overtrædelse af husdyrgødningsbekendtgørelsen § 29, stk. 5. De ansvarlige driver plantebrug. Det vurderes, at mængden af husdyrgødning de anvender i den samlede drift, svarer til erhvervsmæssigt husdyrbrug (de har et andet selskab med en meget stor husdyrproduktion). Kan kommunen opkræve brugerbetaling for tilsynsarbejdet i denne situation?


Svar

Se tidligere svar:


https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/tilsyn-og-haandhaevelse/genindsendelse-af-spoergsmaal-til-brugerbetalingsbekendtgoerelsen/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken