Anvendelse af insektgødning

31-08-2020

Spørgsmål

Må man gøde med insektgødning som naturgødning i Danmark, nærmere bestemt med efterladenskaberne efter larven af fluen Hermetia illucens? Larverne lægger ikke æg, så der er ikke æg i gødningen. Der er heller ingen larver i gødningen, da de er sorteret fra. Må man eksportere insektgødningen som naturgødning? 


Svar

Husdyrgødningsbekendtgørelsen, som regulerer anvendelsen af gødning fra husdyr gælder kun for fugle og pattedyr og dermed ikke for insekter (husdyrgødningsbekendtgørelsens § 1). Det betyder, at insektgødningen ikke betegnes som husdyrgødning, men gødningen fra insekterne er omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsens regler om affald.

Gødning fra insekter kan derfor ikke spredes ud på markerne som husdyrgødning. Insektgødningen kan dog godt spredes ud som anden organisk gødning end husdyrgødning. Gødning fra insekter er omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsens regler om affald. Affald er en organisk gødningstype og gødning fra sådanne dyrearter er omfattet af bekendtgørelsens regler for anden organisk gødning end husdyrgødning.

Gødning fra insekter er dog ikke omfattet af bilag 1 i bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål. Bilag 1 er en liste over affald med jordbrugsmæssig værdi, som kan anvendes efter reglerne i bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål uden forudgående tilladelse.

Ønskes restproduktet fra insektproduktion udbragt på landbrugsjord, kræver det derfor en tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19. Restproduktet skal undersøges for forskellige stoffer, og der skal i tilladelsen fastsættes vilkår, før det kan spredes ud som affald. 

I tilladelsen skal der desuden fastsættes vilkår om overholdelse af reglerne i bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål. Det er kommunen der behandler tilladelser efter miljøbeskyttelseslovens § 19. 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken