Udnyttelsesfrist for accept af anmeldelse efter husdyrgødningsbekendtgørelsen

21-12-2022

Spørgsmål

I april 2017 gav vi accept af anmeldelse efter husdyrgødningsbekendtgørelsen til etablering af en erhvervsmæssig nødvendig gyllebeholder i det åbne land. Vi gav samtidig en separat dispensation fra afstandskravet til naboskel efter husdyrgødningsbekendtgørelsen. Vores kollegaer i Byggeri gav samtidig en landzonetilladelse til beholderen.

Både dispensation og landzonetilladelse blev påklaget. Miljø- og Fødevareklagenævnet traf i september 2017 afgørelse om at undlade at realitetsbehandle dispensationsafgørelsen. Det skyldtes, at der ikke var klageadgang, idet det var en afgørelse, som blev truffet efter husdyrgødningsbekendtgørelsen. I den forbindelse nævnte de ikke noget om udnyttelsesfrist.

I oktober 2019 stadfæstede Planklagenævnet landzonetilladelsen. I den forbindelse gjorde Planklagenævnet opmærksom på, at der var 5 års frist fra deres afgørelse til at udnytte landzonetilladelsen.

Gyllebeholderen er endnu ikke blevet opført, og den nye ejer af gyllebeholderen ønsker at vide, hvornår beholderen senest skal være opført.

Umiddelbart er der 6 års udnyttelsesfrist på anmeldelsen dvs. frist til april 2023, men landzonetilladelsen havde opsættende virkning, så den måtte tidligst opføres efter Planklagenævnets afgørelse i oktober 2019.

Hvornår skal anmeldelsen til beholderen senest være udnyttet? April 2023, september 2023 eller oktober 2025?


Svar

En ret ifølge anmeldelse og en dispensation fra april 2017 skal senest være udnyttet inden april 2023.

Det følger af, at der gælder en 6 års udnyttelsesfrist, hvorefter retten bortfalder, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 39. 

Der er ikke bestemmelser i husdyrbruglovgivningen, som tager hensyn til, at landzonetilladelsen har opsættende virkning og tidligst måtte effektueres efter Planklagenævnets afgørelse.

Hvis gyllebeholderen ønskes opført efter udnyttelsesfristen i april 2023, vil det kræve en ny accept af anmeldelse og evt. opnåelse af dispensation efter husdyrgødningsbekendtgørelsen.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken