Udløser produktionsareal > 100 m2 anmeldelse efter § 10 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

23-11-2017

Spørgsmål

Kræver etablering af en bygning bestående af 150 m2 produktionsareal til heste og 100 m2 maskinhal- og foderopbevaring anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 10?

Dyreholdet er heste og mindre end grænsen for erhvervsmæssigt dyrehold (4 heste med føl). Mine egne overvejelser: Produktionsarealet overstiger ikke 200 m2 for heste og det ansøgte kræver således ikke tilladelse efter § 16b i husdyrloven. Da dyreholdet er mindre end grænsen for erhvervsmæssigt dyrehold er det ansøgte ikke omfattet af § 70 i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Jeg er i tvivl om, hvorvidt foderopbevaring og maskinhal kræver anmeldelse efter § 10 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, idet paragraffen ser ud til at gælde husdyrbrug, som i husdyrloven er defineret som husdyranlæg med et produktionsareal større end 100 m2.


Svar

Når husdyrbruget er under grænsen for tilladelse efter § 16 b, som fastlagt ved undtagelserne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 7, vil der ikke kræves anmeldelse af bygningen til maskinhal og foderopbevaring. Dette skyldes, at anmeldelsernes formål er at fravige kravet om tilladelse eller godkendelse efter husdyrbruglovens  §§ 16 a og 16 b, når de fastsatte kriterier herfor overholdes.

Vær opmærksom på, at byggeriet evt. vil skulle behandles efter planlovens landzonebestemmelser, når det er undtaget krav om tilladelse, godkendelse eller anmeldelse efter husdyrbrugloven.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken