Uddybende spørgsmål til svar af 1/3 2021 om § 42 anmelderegler

02-06-2021

Spørgsmål

Uddybende spørgsmål til https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/ansoegning-og-anmeldelse/42-i-husdyrgoedningsbekendtgoerelsen-anmelderegler/ Kan det præciseres, hvilken konsekvens det får hvis kommunen ikke reagerer inden for 2 uger? Hvad sker der, hvis kommunen ikke når at gøre indsigelser inden 2 uger. Det kan være anmeldelsen er havnet i spam, det kan være der ikke har været nogen hen over sommerferien osv. så kommunen først opdager anmeldelsen efter de 2 uger og der fx ikke er opnået en påkrævet dispensation.


Svar

Kommunen har en pligt til at reagere inden for 2 uger, hvis der er indsigelse til det anmeldte, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 42, stk. 4. Udgangspunktet er derfor, at kommunen har 14 dage til at gøre indsigelse, og hvis kommunen ikke gør det, kan anmelder opføre det anmeldte.

Hvis anmeldelsen modtages på e-mail er denne kommet frem, når den når frem til kommunens server. Her har det således ingen betydning, om den måtte komme i spam-fileret, eller om der ikke har været nogen til at tjekke postkassen. De to uger regnes således fra det tidspunkt kommunens server har modtaget e-mailen.

Hvis kommunen, efter de 14 dage er gået, finder ud af, at anmeldelsen f.eks. ikke levede op til de bestemmelser, der nævnes i § 42, bør kommunen foretage en konkret vurdering af om man skal håndhæve dette overfor anmelder, da anmelder efter de 14 dage, har en berettiget forventning om at kunne opføre det anmeldte. Denne konkrete vurdering kan foretages ved hjælp af de samme betragtninger som gør sig gældende, hvis man som myndighed skal ind og ændre eller tilbagekalde en begunstigende afgørelse. Her er en hovedafvejning af på den ene side hensynet til anmelderens berettigede forventninger om at kunne opføre det anmeldte overfor det hensyn, som den regel, der måtte være overtrådt, skal varetage. Herunder kan andre betragtninger også indgå, bl.a. proportionalitetsprincippet. Hvis der f.eks. er tale om en anmeldelse, hvor der afgivet forkerte oplysninger, som ikke var let-gennemskueligt for kommunen at finde ud af inden for de 14 dage, så vil dette tale for at kunne håndhæve over for anmelder efterfølgende. Der skal dog laves en konkret vurdering.

Kommunen mister ikke sin mulighed for at håndhæve efterfølgende, for hvad der måtte gå ud over anmeldelsens ordlyd, f.eks. hvis der opføres noget andet end det anmeldte. 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken