Skal der nye tilladelser/godkendelser til, når en ejendom med flere stalde deles, så staldene ligger på hver deres ejendom, med hver deres ejer?

 

15-05-2023

Spørgsmål

2 landmænd ønsker at købe en kvægejendom med flere kvægstalde og dele den op i 2 ejendomme. Efter ejendomsdelingen er der stalde med kvægproduktion på begge ejendomme. De samme 2 landmænd lejer i dag de 2 stalde.

Kvægejendommen har en produktionstilladelse i form af en afgørelse på ”anmeldelse om skift i dyretype” fra april 2017 og en screeningsafgørelse fra år 2004. Skal de 2 landmænd have 2 nye miljøgodkendelser, hvis de køber ejendommen og får tilladelse til en matrikel- og ejendomsændring?


Svar

Hvis ændringen ikke medfører fysiske ændringer i staldene jf. husdyrbruglovens § 16 a, stk. 4, 1. pkt., og ejendommene hver for sig kan overholde beskyttelsesniveauet i reguleringen uden at være afhængige af miljøtiltag på den anden stald/ejendom, kan den samlede miljøgodkendelse fortsætte uforandret. 

Kommunen skal vurdere konkret, om ejendommene kan drives hver for sig uden fornyede godkendelser. Det afhænger bl.a. af, om der på det ene anlæg er foretaget miljøforbedringer, der sikrer overholdelse af et samlet miljøkrav for begge stalde/ejendomme. Er dette tilfældet, bliver den ene ejer afhængig af, at den anden overholder de skærpede krav, som i sig selv ”overopfylder” beskyttelsesniveauet, og det vil derfor være nødvendigt med nye miljøgodkendelser.

Det kan f.eks. være: 

-Amoniakreducerende tiltag på den ene stald/ejendom, som har til formål at overholde det samlede BAT-krav til begge stalde

-Lugtreducerende tiltag på den ene stald, der har til formål at overholde det samlede BAT-krav til begge stalde.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken