Samspillet mellem faktorerne

21-07-2021

Spørgsmål

Samspillet mellem faktorerne? Jeg er blevet bedt om af kommunen at beskrive dette i en miljøkonsekvensrapporten men jeg må ærlig indrømme at jeg er lidt usikker på hvad der skal skrives? Umiddelbart må de enkelte punkter vedr, 1. Befolkningen og menneskers sundhed. 2. Biologisk mangfoldighed med særlig vægt på kategori 1- og 2-natur, samt bilag IV-arter. 3. Jordarealer, jordbund, vand, luft og klima. 4. Materielle goder, kulturarv og landskabet. som udgangspunkt være besvaret i hver deres punkter og lovgivningen herom må sikre at disse ikke overskrider en evt. kumulation via et forsigtighedsprincip? Så jeg har både svært ved at forstå nødvendigheden af dette punkt og vide hvad jeg skal skrive i MKR? Kan I hjælpe her? evt. med noget konkret tekst fra en sag?


Svar

Det fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 4, stk. 8, nr. 5 at: 
Miljøkonsekvensrapporten, herunder de oplysninger, som ansøger skal give efter bilag 1, pkt. E og F, skal på en passende måde påvise, beskrive og vurdere det ansøgtes væsentlige direkte og indirekte virkninger i forhold til 5) samspillet mellem to, flere eller alle faktorer nævnt i nr. 1-4. 
De nr. 1-4 nævnte faktorer er: 
1) befolkningen og menneskers sundhed,
2) biologisk mangfoldighed med særlig vægt på kategori 1- og 2-natur samt bilag IV-arter,
3) jordarealer, jordbund, vand, luft og klima,
4) materielle goder, kulturarv og landskabet,
F.eks. kan man i miljøkonsekvensrapporten påvise, beskrive og vurdere det ansøgtes væsentlige direkte og indirekte virkninger ift. både biologisk mangfoldighed, jf. nr. 2, og ift. jordarealer, jordbund, vand, luft og klima, jf. nr. 3. Altså, skal det i eksemplet her påvises, beskrives og vurderes, om det ansøgte har væsentlige direkte eller indirekte virkninger på de to faktorer. 
Samspillet kunne evt. være, at husdyrbrugets påvirkning af overfladevand også vil kunne påvirke den biologiske mangfoldighed, og at samspillet mellem de to typer påvirkning ville være større end faktorerne hver for sig. I mange tilfælde vil samspillet mellem de oplistede faktorer ikke resultere i, at der kan opstå væsentlige direkte eller indirekte virkninger, som er større end de virkninger, der er beskrevet under de enkelte punkter 1-4.
Det er desuden kun de væsentlige direkte og indirekte virkninger, der skal påvises, beskrives og vurderes.
Kravet om miljøkonsekvensrapport m.v. følger af VVM-direktivet. Reglerne er derfor en implementering heraf. 
Miljøstyrelsen har desværre ikke konkrete eksempler på tekster. 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken