Oplysningskrav bilag 1pkt. A 5

07-03-2019

Spørgsmål

Vi har en diskussion med en konsulent omkring oplysningskrav, bilag 1pkt. A 5. I vejledningen står følgende: Hvis husdyrbruget er teknisk, forurenings- og driftsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug skal ansøgningen omfatte begge husdyrbrug (bek.§ 16 c). Det altovervejende udgangspunkt er, at hvert husdyrbrug skal vurderes og godkendes eller tillades hver for sig, men hvis flere husdyrbrug indgår et driftsfællesskab og f.eks. har fælles anlæg, der ikke kan drives uafhængigt af hinanden, således at miljøpåvirkningerne ikke kan adskilles, vil husdyrbrugene som udgangspunkt skulle godkendes eller tillades samlet. Det er således ikke nok, at husdyrbrugene er driftsmæssigt forbundne, hvis de ikke også er teknisk og forureningsmæssigt forbundne. I praksis vil husdyrbrug, der er teknisk forbundne dog også oftest have en vis driftsmæssig sammenhæng. Alle tre kriterier skal være opfyldt. Rørforbindelser mellem flere husdyrbrugs anlæg, flytning af dyr mellem forskellige husdyrbrug eller samme ejerforhold medfører ikke isoleret set, at flere husdyrbrug skal godkendes eller tillades samlet. Derfor er det et krav i bekendtgørelsens bilag 1, pkt. A, at det oplyses i ansøgningen, om husdyrbruget drives eller skal drives sammen med et andet husdyrbrug. Som vi forstår vejledningen skal konsulenten jf. bilag 1 pkt. A 5 oplyse alle de husdyrbrug der drives under samme cvr. nr., så det kan vurderes om disse er teknisk, forurenings- og driftsmæssigt forbundet. Konsulenten mener derimod at der kun er oplysningspligt, hvis husdyrbrugene er driftsmæssigt forbundne + teknisk og forureningsmæssigt forbundne. Altså mener konsulenten ikke de skal oplyse om andre husdyrbrug under samme CVR nr., hvis ingen af disse er teknisk, forurenings- og driftsmæssigt forbundet med det husdyrbrug de søger godkendelse på.


Svar

Det er korrekt forstået at husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 pkt. A nr. 5 indeholder en oplysningspligt, hvorefter det skal oplyses i ansøgningen, om husdyrbruget drives eller skal drives sammen med et andet husdyrbrug. Oplysningspligten omfatter også de husdyrbrug, der drives under samme CVR.
På baggrund af oplysningerne, kan kommunen  vurdere om husdyrbrugene er teknisk, forurenings- og driftsmæssigt forbundet.Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken