Opførelse af en gyllebeholder på planteavlsejendom

03-07-2019

Spørgsmål

En landbrugsejendom ønsker at anmelde byggeri af en gyllebeholder på 3.000 m3 i tilknytning til eksisterende bygninger efter § 70 i Husdyrgødningsbekendtgørelsen. Det er en ren planteavlsejendom uden husdyr. Til ejendommen hører ca. 60 ha ejede arealer. For at undgå at skulle have landzonetilladelse, skal ejer godtgøre, at gyllebeholderen er erhvervsmæssig nødvendig for den pågældende landbrugsejendom. Han ejer flere bygningsløse ejendomme i området, men ønsker ikke at lægge jorden ind under kun den ene ejendom, hvorpå gyllebeholderen ønskes opført. I stedet ønsker han at lave længerevarende forpagtningsaftaler med sine andre ejede bygningsløse ejendomme, så han opnår tilstrækkelige arealer til at gyllebeholderen med denne størrelse kan anses for at være erhvervsmæssig nødvendig for netop denne landbrugsejendom. Kan man lave forpagtningsaftaler med ”sig selv” og derved undgå at der skal gives en landzonetilladelse i stedet? Kan man kalde sådan en forpagtningsaftale med sig selv (dog en anden ejendom) for en traditionel forpagtningsaftale (som det fremgår af vejledningen til Planloven, at det skal være)? Må vi stille vilkår i forbindelse med en anmeldelse efter § 70 i Husdyrgødningsbekendtgørelsen - hvis det landskabeligt vurderes at være til gene?


Svar

Der kan ikke stilles vilkår efter anmeldelse efter husdyrgødningsbekendtgørelsens § 70. Kommunen skal ved disse anmeldelser kun konstatere om kriterierne, for at kunne gennemføre det ønskede (i dette tilfælde etablering af en gyllebeholder) efter anmeldelse, overholdes.


Vi forstår beskrivelsen sådan, at gyllebeholderen i dette tilfælde ønskes etableret på en ejendom,hvor der ikke udløses krav om godkendelse eller tilladelse efter husdyrbruglovens §§ 16 a eller 16 b. Etablering af gyllebeholderen skal derfor ikke behandles efter husdyrbruglovens regler, men efter planlovens regler, og vi henviser til Erhvervsstyrelsen for vejledning herom.

Se også husdyrvejledningens afsnit om snitflader mellem husdyrbrugloven og planloven.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken