OML-beregninger efter 1. august 2017

18-12-2017

Spørgsmål

Jeg kunne godt tænke mig noget mere vejledning på, hvordan vi kan foretage OML-beregninger efter 1. august 2017. Oprindelig har vi foretaget OML-beregninger ud fra konkrete oplysninger om stipladser, gennemsnits eller maksimalvægte for dyr samt oplysninger om ventilationsydelse fra leverandørerne af ventilationsanlæggene. 29/6-2017 kom der et helpdesksvar, der går på, at der skal benyttes standardventilationsydelse. Dvs. at vi efter dette helpdesksvar skulle bruge antal stipladser i stalden til at beregne ydelsen ud fra Tabel 1 i VSP’s notat fra 2005? Med de nye regler har vi ikke et antal stipladser men et antal m² produktionsareal. Har Miljøstyrelsen gjort sig tanker om, hvordan man skal beregne ventilationen pr. m²? Skal det være ud fra, hvor mange stipladser landmanden forventer at have i et staldafsnit eller skal man fx beregne det ud fra, hvor mange dyr man maksimalt kan have i stalden ud fra pladskrav ifølge dyrevelfærdsreglerne? I helpdesksvar fra 2014 står følgende generelle kommentar: ”Efter husgodkendelsesbekendtgørelsens regler har ansøger således krav på at kunne bruge en konkret OML-beregning. Kommunen skal dog være opmærksom på, at hvis den konkrete OML-beregning, som erstatter beregningen efter Miljøstyrelsens lugtmodel, giver en kortere geneafstand end beregnet efter FMK-modellen, så gælder FMK-modellens geneafstand. Gælder dette altid? Og hvis det gør, bør det fremgå af vejledningen. Endvidere bør output fra Husdyrgodkendelse.dk ændres, så man kan se resultatet af begge modeller.


Svar

Kildestyrken skal fastsættes i OML beregningen som hidtil. Efter at husdyrreguleringen er overgået fra dyreenheder til stipladser er det emissionen fra stipladsen der skal tages udgangspunkt i til denne beregning i stedet for antal dyreenheder.

For at beregne ventilation skal antallet af stipladser anvendes, under hensyn til fuld staldudnyttelse iht. Dyrevelfærdsreglerne. I Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse d. 27-06-2017 (NMK-132-00750, NMK-132-00756), gennemgås for hvilket ventilationsinterval standardlugtemissionerne er gældende.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken