Miljøvurdering - Spm. vedrørende snitfladen mellem VVM-loven og husdyrbrugloven

14-07-2020

Spørgsmål

Jeg har haft sendt mit spørgsmål til Obfuscated Email, men fik at vide at jeg skulle henvende mig til jer. Jeg har en aktuel sag vedr. udvidelse af et kvægbrug der giver anledning til spørgsmål. Kvægbruget har indsendt en ansøgning om godkendelse jf. husdyrbruglovens §16a og har jf. husdyrbekendtgørelsens §4 stk. 3 medsendt en miljøkonsekvensrapport. Rapporten dækker etablering af to stalde samt en plansilo. Plansiloen skal etableres med slagge som bundsikring. Kvægbruget har via slaggeleverandøren søgt om godkendelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §33, til anvendelsen og har indsendt en vvm-ansøgning (VVM-lovens bilag 2 pkt. 11b – anlæg til bortskaffelse af affald). Men, hvis kvægbruget ifølge husdyrbrugloven skal lave en miljøkonsekvensrapport skal denne så ikke indeholde anvendelsen af slagge også, da der er tale om et samlet projekt? Hvis der ikke etableres en plansilo er der ikke behov for anvendelsen af slagge. Eller er VVM-reglernes indskrivning i husdyrbrugloven et udtryk for at miljøkonsekvensvurderingen udelukkende skal vedrøre de forhold der følger af husdyrbrugloven? Jeg har vendt det med andre kommuner i min region der oplyser at de sagsbehandler disser typer sager adskilt, altså miljøkonsekvensvurdering på landbruget og screening på anvendelse af restprodukt.


Svar

Det fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, pkt. D, at miljøkonsekvensrapporten bl.a. skal omfatte følgende oplysninger:

-det ansøgtes forventede væsentlige og eventuelle kumulative indvirkninger på miljøet. 

Derfor skal ansøger i forbindelse med miljøkonsekvensrapporten, undersøge og oplyse, hvad de eventuelle kumulative virkninger på miljøet kan være, herunder også aktiviteter, som ikke er omfattet af husdyrbrugloven. Det vil i ovenstående nævnte tilfælde sige, at der ud over en § 33-miljøgodkendelse og VVM-ansøgning, også skal indgå brug af slagger til bundsikring i den samlede vurdering af husdyrbrugets virkninger på miljøet i miljøkonsekvensrapporten. 

For at læse mere om det faglige indhold af miljøkonsekvensrapporten henvises til vejledningen om husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 2 og bilag 1: https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/2-ansoegninger-og-miljoekonsekvensrapporter/#Rapport

Bemærk i øvrigt husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 5 og 52, som omhandler oplysningskrav og samtidighed i afgørelser. 

Når et husdyrbrug samtidig med en ansøgning om godkendelse eller tilladelse til etablering, udvidelse eller ændring efter §§ 16 a eller 16 b i husdyrbrugloven ansøger om godkendelse af andre aktiviteter, skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelserne samtidigt. Det følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 52.

Ansøgeren skal i forbindelse med ansøgning om godkendelse eller tilladelse efter husdyrbrugloven oplyse, om der samtidig indgives ansøgning om andre aktiviteter, som skal have en godkendelse eller tilladelse efter anden lovgivning, herunder miljøbeskyttelsesloven eller regler udstedt i medfør af miljøbeskyttelsesloven. Dette oplysningskrav fremgår af bekendtgørelsens § 5.

Formålet med oplysningskravet er bl.a. hensynet til, at kommunen kan vurdere den samlede miljøpåvirkning, herunder de formål, der er nævnt i § 1 i husdyrbrugloven. F.eks. vil både husdyrbruget og eventuelle andre aktiviteter kunne medføre en miljøpåvirkning fra lugt, støj og støv.

Se mere i vejledningen: https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/18-samtidighed-i-afgoerelser/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken