Krav om ikke teknisk resume

19-02-2020

Spørgsmål

Hvordan skal oplysningskravet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 punkt D nr. 2 forstås. Et samlet, ikke-teknisk resumé af oplysningerne i pkt. D, nr. 1, og tillige pkt. C, nr. 1, hvis det ansøgte vedrører et IE-husdyrbrug. Kommunen forstår det som at der skal udarbejdes et Ikke teknisk resume til alle ansøgninger, både efter 16a og 16b, af oplysningerne i pkt. D, nr. 1, og derudover pkt. C, nr. 1, hvis det ansøgte vedrører et IE-husdyrbrug. Vi har en konsulent der læser det som at det ikke tekniske resume kun skal udarbejdes for IE-husdyrbrug. Hvilken tolkning er den korrekte.


Svar

Der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport til alle ansøgninger efter § 16 a, stk. 1 og 2. Der skal også udarbejdes miljøkonsekvensrapport til ansøgninger efter § 16 a, stk. 4, hvis den ansøgte udvidelse eller ændring i sig selv overstiger de terskelværdier der fremgår af § 16 a, stk. 1 og 2.En miljøkonsekvensrapport skal indeholde et ikke teknisk resume af alle oplysningerne i miljøkonsekvensrapporten, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 pkt. D. Derudover skal der til IE-brug også være et ikke-teknisk resume vedr. pkt C, nr. 1, der omhandler oplysninger om påtænkte foranstaltninger ved IE-husdyrbrugets ophør.

For ansøgninger efter § 16 b (og ansøgninger efter 16 a, stk. 4, der ikke overholder ovenstående kriterier), skal der derimod som udgangspunkt ikke udarbejdes miljøkonsekvensrapport og dermed heller ikke et ”ikke-teknisk resumé. Der kan dog undtagelsesvis være situationer, hvor kommunen i helt særlige tilfælde træffer afgørelse om, at det ansøgte er omfattet af krav om miljøkonsekvensrapport og proceduren i § 55 i husdyrbrugloven. Altså at det vurderes, at det der ansøges om i § 16 b har så ekstraordinær indvirkning på miljøet, at der skal gennemføres en udvidet offentlighedsprocedurer og laves en egentlig miljøkonsekvensrapport for at kunne vurdere forholdene. Dette vil kun være tilfældet i yderst begrænsede tilfælde. Se bl.a. helpdesksvar: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/projektets-omfang/vvm-pligt-for-16b/

Se nærmere om ikke-teknisk resume i vejledningen til husdyrgodkendelsbekendtgørelsens kapitel 2 under "Ikke teknisk resumé", https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/2-ansoegninger-og-miljoekonsekvensrapporter/#Rapport: "Ikke teknisk resume skal helt kort beskrive det, som længere nede i miljøkonsekvensrapporten er foldet mere ud og beskrevet i mere tekniske og detaljerede termer. Det ikke tekniske resumé laver man typisk, når hele miljøkonsekvensrapporten er skrevet. Herefter beskriver man det ansøgte og vurderingerne af påvirkningerne på naboer, på landskabsoplevelsen for forbipasserende/naboer og på natur og miljø.
Populært sagt skal man forestille sig, at man skal fortælle en helt udenforstående, hvor det ansøgte ligger, hvad det går ud på, og hvilke konsekvenser det har for omboende, forbipasserende, natur og miljø og hvad ansøger vil gøre for at imødegå disse påvirkninger. Det er vigtigt at resuméet ikke er en mere eller mindre fuld gentagelse af selve miljøkonsekvensrapporten og at begreber som de fleste mennesker ikke kender, f.eks. BAT, Kategori xx-natur mm, ikke anvendes. Ønsker læseren en mere teknisk udførlig gennemgang, må de læse i selve miljøkonsekvensrapporten."

I vejledningen til kapitel 2, kan også findes link til Miljøstyrelsens "Forslag til skabelon for miljøkonsekvensrapport for husdyrbrug" https://husdyrvejledning.mst.dk/media/191307/miljoekonsekvensrapport-endeligt-udkast-til-ramme-foerste-udkast.pdf

Her er i afsnit 2 nærmere beskrevet hvad et ikke-teknisk resume kan indeholde. 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken