Indtræder der kontinuitetsbrud for anmeldelser og dispensationer for dyrehold i eksisterende bygninger, der ikke overholder afstandskravene i husdyrgødningsbekendtgørelsens §§ 4 og 5

17-03-2023

Spørgsmål

Indtræder der kontinuitetsbrud i forhold til tidligere anmeldelser af erhvervsmæssige dyrehold eller dispensationer efter husdyrgødningsbekendtgørelsen, når bygninger har stået tomme i mere end 3 på hinanden følgende år?

For eksempel kan bygninger have stået tomme i mere end 3 år, og ved ejerskifte bliver der efterfølgende søgt om et erhvervsmæssigt dyrehold.

Der bliver ikke opført en ny bygning, men der sker ”forøget forurening” (både ammoniakfordampning, støj og lugt), idet der ikke har gået dyr i lang tid.

Skal afstandskravene i §§ 4 og 5 i husdyrgødningsbekendtgørelsen overholdes, når dyr indsættes på ny på ejendommen?

Skal afstandskravene også overholdes, hvis en ejendom med et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold ønsker at udvide dyreholdet i en eksisterende bygning til at være erhvervsmæssigt?

Der har ikke tidligere været anmeldt et erhvervsmæssigt dyrehold på ejendommen. Kan dispensationsmulighederne i § 5, stk. 7, anvendes til at benytte eksisterende bygninger til erhvervsmæssige dyrehold?


Svar

Ja, der indtræder kontinuitetsbrud i forhold til tidligere anmeldelse af et erhvervsmæssigt dyrehold eller dispensation fra afstandskrav efter husdyrgødningsbekendtgørelsen, når en ejendom har været uden dyr i mere end 3 på hinanden følgende år. Det følger af miljøbeskyttelseslovens § 78 a.

Når ejendommen indsætter et erhvervsmæssigt dyrehold på ny, skal kommunen derfor påse, at afstandskravene og anmeldelsesreglen iagttages. 

Det fremgår af bestemmelsen i § 78 a, at dispensationer bortfalder, hvis de ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. Det betyder, at har der tidligere været meddelt dispensation fra afstandskravene i husdyrgødningsbekendtgørelsens §§ 4 og 5, så er disse nu bortfaldet. Tilsvarende bortfalder tidligere anmeldelser af dyrehold efter husdyrgødningsbekendtgørelsens § 25. 

Idet den hidtidige produktionsret helt er bortfaldet, vil indsættelse af et dyrehold blive betragtet som at etablere et husdyranlæg på ny. 

Det samme gælder, hvis der udvides fra et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold til et erhvervsmæssigt dyrehold, hvor der ikke tidligere har været anmeldt et erhvervsmæssigt dyrehold. Hvis der ikke kan støttes ret på en eksisterende dispensation, skal afstandskravene iagttages. 

Vedr. kommunens dispensationsmulighed i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 5, stk. 7, kan der henvises til følgende helpdesksvar:


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken