Hvordan "anmeldes" og træffes afgørelse om et erhvervsmæssigt dyrehold uden produktionsarealer

16-02-2021

Spørgsmål

Når et dyrehold er større end grænserne for erhvervsmæssigt dyrehold i miljøaktivitetsbekendtgørelsen, er det omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsen jf. §2. Når dyrene går ude hele året uden brug af stalde eller fast placerede læskure, skal det ikke anmeldes efter husdyrgødningsbekendtgørelsens § 42. Der vil ikke være noget gødning, som der kan føres tilsyn med hvert 6. år jf. § 53 stk. 2. Men skal der så overhovedet føres tilsyn hvert 6. år? Hvordan kommer et sådant dyrehold, hvis det tidligere har været anmeldt efter husdyrgødningsbekendtgørelsen (mindre end 15 DE) over på "den nye ordning", så de retmæssigt slipper for de regelmæssige basistilsyn jf. miljøtilsynsbekendtgørelsen, som skal føres på erhvervsmæssige dyreholdt anmeldt efter den gamle ordning, indtil man anmelder sig efter den nye ordning? I miljøtilsynsbekendtgørelsen bilag 2, felt 11: "...ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold, som inden den 1. august 2017 er omfattet af regelmæssigt tilsyn efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1519 af 7. december 2016 om miljøtilsyn, indtil kommunalbestyrelsen meddeler godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b, eller træffer afgørelse om, at ejendommen med erhvervsmæssigt dyrehold ikke er omfattet af krav om godkendelse eller tilladelse" . De kan ikke anmelde sig efter § 42 i husdyrgødningsbekendtgørelsen eftersom der ikke er noget produktionsareal eller gødningsopbevaring etc, men de er omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsen i øvrigt, fx afstandskrav for folde i § 7. De er undtaget fra tilladelse/godkendelse i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 8 stk. 2. De har brug for en afgørelse om "ikke-godkendelsespligt", så kan de slippe ud af deres status som erhvervsmæssigt dyrehold anmeldt før august 2017 (jf tilsynsbekendtgørelsen). Så jeg må vel træffe en afgørelse om ikke-godkendelsespligt efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 8 baseret på at de har oplyst til mig, at de har x antal dyr gående uden produktionsareal og gødningsopbevaring?


Svar

Ja, det er korrekt. Selvom der ikke er stalde eller gødningsopbevaring, skal der føres et tilsyn med dyreholdet jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 53, stk. 2. Nej, de er ikke anmeldepligtige, men husdyrgødningbekendtgørelsens regler gælder ummiddelbart.


Se desuden disse helpdesksvar, som bl.a. beskriver, hvordan dyrehold kommer over på ny ordning:


https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/sagsbehandling/brugerbetaling-og-miljoetilsynsbekendtgoerelsen/


https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/ansoegning-og-anmeldelse/7-i-husdyrgodkendelsesbekendtgoerelsen/
  


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken