Forøget forurening i forbindelse med eksisterende anlæg

11-10-2019

Spørgsmål

Skal der dispensation til afstandskravene i §8 i husdyrloven, til: - en allerede lovlig opført ensilageplads, hvor der ikke sker bygningsmæssige ændringer eller ændringer i driften. - et allerede opført staldafsnit, hvor der udelukket søges om at komme over på stipladsmodellen.


Svar

Husdyrbruglovens § 8, stk. 1, vedrører, at det er forbudt inden for de i bestemmelsen oplistede afstande at etablere husdyranlæg og gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg på husdyrbrug. Det er ligeledes forbudt at udvide eller ændre disse, hvis dette medfører forøget forurening.


Husdyrbruglovens § 9, stk. 3, vedrører, at der i ganske særlige tilfælde kan dispenseres således, at det alligevel bliver muligt at etablere husdyranlæg og gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg på husdyrbrug eller udvide eller ændre heraf på trods af forøget forurening inden for de afstande, som er angivet i husdyrbruglovens § 8, stk. 1.


Hvis kommunen vurderer, at der ikke sker etablering, udvidelse eller ændring, skal der ikke søges om dispensation efter husdyrbruglovens § 9, stk. 3.


Der skal derfor ved ansøgning om at komme over på stipladsmodellen som udgangspunkt ikke ansøges om dispensation;

    

    1. til en allerede lovlig opført ensilageplads, hvor der ikke sker bygningsmæssige ændringer eller ændringer i driften,

    2. til et allerede opført staldafsnit,   


hvis der ikke sker etablering, udvidelse eller ændring af husdyranlæg og gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg på husdyrbrug.

Det vil altid være op til kommunen, at vurdere hvorvidt ændringen/udvidelsen medfører forøget forurening. Det, at et husdyrbrug går over på stipladsmodellen, vil som udgangspunkt ikke i sig selv føre til forøget forurening, også selvom der sker en stigning i produktionen. Dette skyldes, at ammoniakemissionen primært afhænger af produktionsarealets størrelse og ikke af antallet af dyr der produceres.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken