Flere ejendomsnumre på én miljøtilladelse

 

19-07-2021

Spørgsmål

Er det muligt at lave en miljøtilladelse som dækker to adresser (2 ejendomsnumre)? §16 c i Husdyrbrugsloven omhandler vist der er tale om 2 husdyrbrug som er tæt forbundet, men i dette tilfælde er der tale om et hestehold som har arealer på en anden adresse med produktionsareal i form af læskure, så vi ville mene der ikke er tale om to forskellige husdyrbrug, men bare et.


Svar

Når der er tale om to forskellige ejendomme, skal husdyrbrugene godkendes hver for sig, med mindre de er både teknisk, forurenings- og driftsmæssigt forbundet, jf. lovens § 16 c. 

For at afgøre om der er tale om to forskellige ejendomme, skal man forstå ejendomsbegrebet i overensstemmelse med det matrikulære ejendomsbegreb, jf. § 2 i udstykningsloven (lov om udstykning og anden registrering i matriklen, jf. lovbekendtgørelse nr. 1213 af 7. oktober 2013). Udgangspunktet er dermed, at en ejendom i husdyrbruglovens forstand omfatter alle de arealer, der er noteret som én samlet fast ejendom i matriklen, uanset om de ligger samlet og sammen med husdyrbrugets anlæg m.v. Denne forståelse af husdyrbruglovens ejendomsbegreb er der redegjort for i husdyrbruglovens forarbejder.

Så der vil derfor være tale om et samlet husdyrbrug, hvis det ligger på én samlet ejendom. 

Som Miljøstyrelsen forstår ovenstående spørgsmål er der tale om 2 ejendomsnumre. Derfor kan det ikke betragtes, som ét samlet husdyrbrug, jf. definitionen heraf.

For at kunne godkende dem samlet ved at anvende § 16 c forudsætter det, at der er tale om to husdyrbrug, jf. definitionen i lovens § 3, stk. 1, nr. 1, og at mindst det ene af husdyrbrugene er omfattet af godkendelse- eller tilladelsespligt efter lovens § 16 a eller § 16 b. 

Det er nærmere beskrevet i vejledningens afsnit ”kom godt i gang – Anlægsreguleringens begreber” , hvordan husdyrbrug er defineret. Definitionen afhænger bl.a. af, at produktionsarealet er mindst 100 m². Det er nærmere beskrevet i vejledningen til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 1, hvad definitionen på et produktionsareal er.

Hvorvidt det ene af husdyrbrugene er omfattet af godkendelses- eller tilladelsespligten efter §§ 16 a eller 16 b afhænger af den konkrete situation. Hvis der er tale om rent hestehold, er husdyrbruget først omfattet af tilladelseskravet i husdyrbruglovens § 16 b, hvis der er mere end 200 m2 produktionsareal. Dette fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 7, nr. 2. 

Så hvis læskurene overskrider størrelseskriterierne og er fast placerede, vil det kræve tilldelse/godkendelse.

Hvorvidt husdyrbrugene er teknisk, forurenings- og driftsmæssigt forbundne – og dermed skal godkendes samlet, hvis mindst et af dem er godkendelsespligtigt - vil være en konkret vurdering. Det er afgørende, at alle tre kriterier er opfyldt. Er de ikke forureningsmæssigt forbundne, f.eks. pga stor afstand mellem dem, skal de ikke godkendes samlet (når der er tale om 2 ejendomme). De vil også skulle godkendes hver for sig, hvis de kan skilles ad teknisk og driftsmæssigt, uanset at de forureningsmæssigt vanskeligt kan skilles ad. Se nærmere i vejledningens kap 2 i afsnittet ”Projektets omfang og biaktiviteter” om dette og denne nævnsafgørelse om emnet


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken