Fastlæggelse af produktionsareal i nudriften

 

02-06-2022

Spørgsmål

Da vi modtager flere ansøgninger om miljøtilladelser/godkendelser, hvor konsulenten har medtaget fx krybber og stiadskillelser både i nudriften og ansøgt drift, har jeg brug for en afklaring af om dette er muligt. Det mener jeg ikke, det er, med mindre husdyrbrugets nudrift er en godkendelse/tilladelse efter husdyrbruglovens § 16a eller § 16b, hvor det tilladte produktionsareal er inkl. fx krybber og stiadskillelser. Som jeg forstår det, skal nudrift og 8-årsdriften altid (med mindre overstående) opgøres som nettoareal, og jeg mener ud fra vejledningen til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 1, at nettoareal skal opgøres uafhængigt af ansøgt drift og altid ekskl. stiadskillelser, arealer foran nakkebomme, foderautomater, krybber, foderborde m.v. I ansøgt drift er det dog muligt at medtage fx stiadskillelser, areal foran nakkebom, krybber osv., eller brutto areal for mere fleksibilitet. Hvis krybber og nakkebomsareal osv. bliver medtaget i nudriften, giver det en forkert ammoniakberegning i nudriften. I vejledningen til kapitel 1 står: "Ved den konkrete fastlæggelse af produktionsarealet medregnes i hovedtræk de arealer, hvor dyrene kan opholde sig, stå, gå, ligge m.v. Områder, hvor dyrene ikke kan opholde sig og/eller ikke har mulighed for gødningsafsætning, medregnes ikke, herunder stiadskillelser, arealer foran nakkebomme, foderautomater, krybber, foderborde m.v." Så hvad må medregnes i produktionsarealet for nudrift og 8-årsdrift?


Svar

Det er rigtigt, at opgørelsen af produktionsarealer i nudrift (og 8-årsdrift) skal ske så nøjagtigt som muligt, når der søges første gang efter husdyrbrugloven fra 2017. Dvs. produtionsarealet skal opgøres som nettoareal, dvs. uden f.eks. stiadskillelser, arealer foran nakkebomme, foderautomater, krybber og foderborde.
Se også helpdesksvaret https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/indretning-af-stalde-olign/brutto-eller-nettoareal/, samt afsnittet ”Særligt om fastlæggelse af produktionsarealer for husdyrbrug etableret efter tidligere gældende regler” i vejledningen https://husdyrvejledning.mst.dk/kom-godt-i-gang/introduktion-til-ny-husdyrregulering-pr-1-august-2017/#produktion 
Hvis husdyrbruget allerede har en godkendelse/tilladelse efter §16a/§16b, vil det heri godkendte poduktionsarealet fastlægge nudriften, hvis der søges på ny.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken