Eksisterende eller nye stalde ift. nudrift/ansøgt drift