Definition af staldafsnit i godkendelsesbekendtgørelsen

04-02-2020

Spørgsmål

Af godkendelsesbekendtgørelsens § 2 fremgår følgende definition: 5) Staldafsnit: En enhed i et fast placeret husdyranlæg, der er adskilt fra andre dele af anlægget, således at emissioner, herunder ammoniak- og lugtemission, ikke umiddelbart kan spredes til andre dele af anlægget. Der er et problem med definitionen i forhold til hvorledes det praktisk er indrettet på mange kvægejendomme. Her vil der typisk være flere stalde i åben forbindelse med hinanden, og i følge bekendtgørelsen vil disse så skulle angives som ét staldafsnit. Hvad så hvis den ene stald så bliver renoveret i forbindelse med en ny miljøgodkendelse, hvornår skal staldafsnittet så angives som eksisterende hhv. renoveret? Herudover kan oplyses at der er uoverensstemmelse mellem bekendtgørelsens ordlyd og muligheden for indtastning i husdyrgodkendelse.dk - her kan kun angives om der renoveres eller ej på produktionsareals-niveau og ikke som i overensstemmelse med bekendtgørelsen, på staldafsnits-niveau.


Svar

Som det fremgår af spørgsmålet er staldafsnit i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 2, punkt 5 defineret som ”En enhed i et fast placeret husdyranlæg, der er adskilt fra andre dele af anlægget, således at emissioner, herunder ammoniak- og lugtemission, ikke umiddelbart kan spredes til andre dele af anlægget.”

Jf. Miljøstyrelsens vejledning til bekendtgørelsens kapitel 1 om staldafsnit er videre beskrevet, at kernen i definitionen således er, om emissioner kan spredes mellem produktionsarealerne inden emissionen til omgivelserne. I forhold til fastsættelse af emissionspunkter og dermed krav til afstande til natur, naboer m.v. er det velbegrundet at tage udgangspunkt i det enkelte staldafsnit, ligesom der modsætningsvis ikke skelnes mellem rum inde i stalde, som ikke er opdelt i sådanne staldafsnit. Hvis stalde/stier/arealer er fysisk forbundne, således at der er tale om fælles rum uden gennemgående mure, eller hvis der f.eks. er fælles ventilation eller fælles gyllekummer, vil der være tale om ét staldafsnit.

I spørgsmålet er beskrevet, at der er tale om flere stalde i åben forbindelse med hinanden. Det er op til kommunen at vurdere, om der vil være tale om et sammenhængende staldafsnit. Ved vurderingen kan kommunen bl.a. inddrage spørgsmålet om staldrummene/afsnittende er fysisk sammenhængende, således at ammoniak og lugtemissioner, kan blandes mellem enhederne inde i stalden.

I husdyrgodkendelse.dk kan der inden for et staldafsnit oprettes forskellige dyretyper/staldsystemer (med et tilknyttet produktionsareal), som de findes i husdyrgødningsbekendtgørelsens bilag 1. For hver dyretype/staldsystem med tilknyttet produktionsareal angives, om der er tale om en ny (incl. renoveret) eller en eksisterende del af staldafsnittet, hvilket har betydning for BAT-beregningen. Der kan således inden for et staldafsnit både være dele, der renoveres, og dermed skal regnes som en nye i forhold til BAT og dele, der videreføres uændret, og som dermed skal regnes som eksisterende i forhold til BAT, evt. med videreførelse af vilkår fra tidligere.

BAT beregnes på baggrund af oplysninger om dyretyper/staldsystemer og tilknyttet produktionsareal i overensstemmelse med husdyrgødningsbekendtgørelsens § 25. Selve geometrien/indtegningen af staldafsnittet giver ikke de nødvendige oplysninger til de miljømæssige beregninger.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken