Definition af reststoffer

27-11-2018

Spørgsmål

I bilag 1 (oplysningskrav) til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, pkt. B 8) nævnes følgende oplysningskrav for ansøger: "8) de forventede væsentlige virkninger som følge af de forventede reststoffer...". Jeg ønsker en nærmere specifikation af potentielle "reststoffer", gerne en definitionsliste eller lign., som jeg kan forholde mig til i hvert enkelt ansøgningstilfælde.


Svar

Oplysningskravet om reststoffer blev indføjet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen gældende fra den 1. august 2017 i forbindelse med, at den tidligere relativt detaljerede formulering af oplysningskravene blev gjort mere generel. Formålet med ændringen var, at give mulighed for at differentiere mellem sagerne, så oplysningskravene kan tilpasses den konkrete produktion. Se herom i Miljøstyrelsens tidligere helpdisk svar om ændring af formulering af oplysningskravene: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/godkendelsespligt-og-tilladelseskrav/oplysningskrav-i-bilag-1/. Der er således ikke hjemmel i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen til at opstille en udtømmende liste over reststoffer, der skal tages stilling til i hver enkel ansøgning. Begrebet reststoffer i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag I, B, pkt. 8 skal forstås som en del af det almindelige affaldsbegreb, og angår tilbageværende rester af de stoffer, bl.a. kemikalier, rengørings-, behandlings- og sprøjtemidler samt olie-, benzin- og medicinrester mv., som opbevares på anlægget og/eller anvendes i produktionen. Regler om klassificering, opbevaring og bortskaffelse af de pågældende reststoffer fastlægges i den almindelige affaldslovgivning, herunder i reglerne om farligt affald, og i kommunale affaldsregulativer.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken