Ansøgning om økologisk husdyrbrug

02-07-2020

Spørgsmål

I husdyrgodkendelse.dk er der et afkrydsningsfelt "Økologisk husdyrbrug". I vejledningsteksten til feltet står der "Dette felt skal afkrydses hvis ansøgningen er et økologisk husdyrbrug". Skal det forstås helt bogstavligt, således at man ikke må drive sit husdyrbrug økologisk, hvis man har fået en godkendelse hvor feltet ikke er afkrydset? Må man i en ansøgning undlade at afkrydse feltet og herefter indtaste en økologisk dyretype? Eller regner systemet så forkert?


Svar

Man må gerne drive sit husdyrbrug økologisk, selv om man ikke har afkrydset feltet ”Økologisk husdyrbrug” i husdyrgodkendelse.dk, hvis man i øvrigt lever op til de vilkår, der er stillet i miljøgodkendelsen. Hvis man derimod har afkrydset feltet ”Økologisk husdyrbrug”, sker beregningerne ud fra en forudsætning om produktionen er økologisk, hvilket medfører nogle andre krav til husdyrbruget. Her vil den økologiske drift være en forudsætning for miljøgodkendelsen.
I husdyrgodkendelsesbekendtgørelses bilag 3, afsnit A 1.1, tabel 1 fremgår emissionsfaktorer for ammoniak for forskellige dyretyper og staldsystemer. For enkelte dyretyper og staldsystemer er der særskilte emissionsfaktorer for økologisk produktion, fx ”Slagtesvin. Økologiske stalde”. Tilsvarende er der i bilag 3, afsnit A 2.1.1, tabel 4 angivet BAT-krav for nye staldafsnit for ”Slagtesvin. Økologiske stalde” og i afsnit B, tabel 6 emissionsfaktorer for lugt for ”Slagtesvin. Økologiske stalde”. Hvis man kun har en økologisk dyretype i sin ansøgning, bliver beregningerne korrekte og ens, uanset om man afkrydser ”Økologisk drift” på forsiden, da beregningerne laves med de relevante faktorer for økologisk drift. Her vil det også være fx økologiske slagtesvin, man får godkendelse til.
For de fleste dyretyper og staldsystemer er der ikke særskilte emissionsfaktorer for økologisk drift. Af afsnit 2.1.1 fremgår: ”Tabel 4 gælder alene for økologisk produktion, hvis der i tabellen er angivet en selvstændig linje for økologisk produktion, hvis der i tabellen er angivet en selvstændig linje for økologisk produktion af den pågældende dyretype og eventuelt staldsystem. Hvor dyretype og staldsystem ikke er angivet som økologisk, er den maksimale NH3-N-emission pr. m2 pr. år ved anvendelse af BAT for økologisk produktion lig emissionsfaktoren for den pågældende dyretype og staldsystem, der fremgår af tabel 1.” Dvs. at BAT-kravet for nye stalde med økologisk produktion her er lig den faktiske emission (fra tabel 1) og ikke BAT-kravet fra tabel 4. Når feltet ”Økologisk husdyrbrug” afkrydses på forsiden sker denne beregning automatisk. Her vil den økologiske drift være en forudsætning for beregningerne og miljøgodkendelsen.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken