§ 42 i husdyrgødningsbekendtgørelsen Anmelderegler

01-03-2021

Spørgsmål

Hej. Vi er blevet i tvivl om, hvordan stk. 4 i § 42 i husdyrgødningsbekendtgørelsen skal tolkes 'Etableringen, udvidelsen eller ændringen må først påbegyndes 2 uger efter kommunalbestyrelsens modtagelse af anmeldelsen. Har kommunalbestyrelsen forinden gjort indsigelse, må etableringen, udvidelsen eller ændringen først påbegyndes, når kommunalbestyrelsen har meddelt afgørelse herom.' Hvis kommunen ikke kommer med indsigelser indenfor de 2 uger, må anmelder, så igangsætte det anmeldte? Hvis ja, er det så anmelders eget ansvar at det anmeldte også lever op til lovgivningen på området? Eller acceptere kommunen det anmeldte indirekte, herunder også en eventuel dispensation, ved ikke at svare indenfor de 2 uger?


Svar

Når kommunen modtager en anmeldelse, må den således i første omgang påse, at anmeldelsen indeholder de nødvendige oplysninger og tilstrækkelig dokumentation som foreskrevet i § 42, stk. 2, og § 43, stk. 2. Hvis det ikke er tilfældet, eller hvis det anmeldte i øvrigt synes at stride mod bestemmelser i husdyrgødningsbekendtgørelsen, gør kommunen indsigelse. Hvis kommunen ikke gør indsigelse accepterer kommunen det anmeldte. Det er kommunens ansvar at sikre sig at det anmeldte overholder reglerne. Såfremt anmelder tilpasser projektet i overensstemmelse med kommunens anvisninger, kan kommunen træffe afgørelse om, at det anmeldte kan udføres.

Hvis projektet ikke kan tilpasses, så det overholder reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen, består kommunens indsigelse, og det anmeldte kan ikke udføres.

Se vejledningen til kapitel 12


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken