§16b tilladelser og driftsforstyrrelser/uheld

09-11-2017

Spørgsmål

Det er uklart, i hvilket omfang, at vi som kommune skal forholde os til driftsforstyrrelser og uheld ifm. med tilladelse efter §16b. Af bilag 1 til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen fremgår det, at ansøgningen skal indeholde oplysninger om forureningsbegrænsende foranstaltninger. Samtidig fremgår det af §33, at der skal foretages en vurdering af risikoen for væsentlig forurening i relation til jord, grundvand og overfladevand. Det tolker vi således, at der skal foretages en vurdering af, om de forureningsbegrænsende foranstaltninger husdyrbruget har, er tilstrækkelige til at imødegå forurening af jord, grundvand og overfladevand, og hvis ikke stille vilkår der imødegår risikoen for forurening. Er dette korrekt? Usikkerheden opstår, fordi det af §35 fremgår, at vilkår til hvorledes husdyrbruget skal forholde sig i unormale driftssituationer, samt indretning og drift der kan forebygge og begrænser følgerne af uheld, er vilkår der skal fastsættes i forbindelse med godkendelse af IE-brug.


Svar

Kommunen kan kræve en beredskabsplan hvis der er tale om en § 16 a godkendelse eller de tidligere § 12 godkendelser, uanset om det er et IE-brug eller ej. For § 16 b tilladelser er det kommunens vurdering, om der bør være en beredskabsplan, eller husdyrgødningsbekendtgørelsen regler er tilstrækkelige til at undgå uheld. Nedenfor gennemgås de forskellige situationer og nævnspraksis.

I notat ved ekstern høring af udkast til den nye husdyrgodkendelsesbekendtgørelse fra den 1. august 2017 indgår bl.a.: ”Selvom reglerne i bekendtgørelsesudkastet i et vist omfang er anderledes udformet i forhold til de gældende regler, vil de typer af oplysninger, som skal indgives via www.husdyrgodkendelse.dk i vidt omfang svare til de oplysninger, som skal indgives i dag.”

Dette ses bekræftet ved, at det fælles oplysningskrav om ”eventuelle driftsforskrifter” for § 16 a-godkendelser og § 16 b-tilladelser efter den nye husdyrgodkendelsesbekendtgørelses bilag 1, punkt B, nr. 1, der må anses for at videreføre - i en sammenfattet form - det fælles oplysningskrav om ”mulige driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre væsentlig forøget forurening i forhold til normal drift” for §§ 11- og 12-godkendelser efter den tidligere gældende husdyrgodkendelsesbekendtgørelses bilag 2, punkt E, nr. 20.

Bemærk herved også det fælles oplysningskrav om ”eventuelle forurenings- og genebegrænsende foranstaltninger” for § 16 a-godkendelser og § 16 b-tilladelser efter den nye husdyrgodkendelsesbekendtgørelses bilag 1, punkt B, nr. 7, stort set viderefører - i en sammenfattet form - det fælles oplysningskrav om ”forurenings- og genebegrænsende foranstaltninger” for §§ 11- og 12-godkendelser efter den tidligere gældende husdyrgodkendelsesbekendtgørelses bilag 2, punkt H.

I sammenhæng med oplysningskravene til ansøgninger om godkendelse eller tilladelse viderefører den nye husdyrgodkendelsesbekendtgørelses § 33, stk. 1, nr. 1-4, under hensyn visse mindre ændringer af systematik og indhold, kommunernes grundlag for at vurdere ansøgninger efter § 23, nr. 1-4, i den tidligere gældende lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

På samme vis viderefører den nye husdyrgodkendelsesbekendtgørelses § 35, stk. 1, nr. 7 og 8, den tidligere gældende husdyrgodkendelsesbekendtgørelses § 13, nr. 12 og 12, når det gælder fastsættelse af obligatoriske godkendelsesvilkår til at håndtere unormale driftssituationer og uheld hos IE-husdyrbrug.

Der er ikke tilsigtet nogen reelle, indholdsmæssige ændringer, og kommunerne kan derfor ved vurdering af oplysningskrav om forurening og gener samt uheld og driftsforstyrrelser og en deraf følgende fastsættelse af vilkår til at håndtere gener, forebygge uheld m.v., og som vil være fælles grundvilkår for § 16 a-godkendelser og § 16 b-tilladelser, holde sig til de nærmest standardiserede formuleringer af vilkår, som fremgår af praksis fra det tidligere Natur- og Miljøklagenævn og nu Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Når det gælder vilkår for at forebygge uheld, ses klagenævnspraksis således ofte at tage udgangspunkt i en konstatering af, at husdyrgødningsbekendtgørelsens regler for håndtering af bl.a. flydende husdyrgødning anses for tilstrækkelige til at imødegå forurening ved et eventuelt udslip, og at der derfor ikke vil være behov for yderligere at skærpe godkendelsens eller tilladelsens vilkår til at forebygge uheld m.v.

I Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 19. december 2014, sag NMK-131-00163, konstaterede nævnet således, at kommunen ikke havde fundet anledning til at fastsatte vilkår, der var mere vidtgående end reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Det var således kommunens vurdering, at de generelle regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen om indretning m.v. af gyllebeholdere i tilstrækkelig grad ville sikre mod risikoen for uheld m.v. og deraf følgende udslip fra gyllebeholderne og dermed også mod risikoen for forurening af indvundet grundvand fra boring. Kommunens vurdering af forureningsrisikoen var nærmere beskrevet i et grundvandsfagligt notat. Nævnet fandt ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering. 

Se dog også Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 14. februar 2014, sag NMK-132-00632, hvoraf fremgår, at kommunen ved den påklagede afgørelse om en § 12-godkendelse af et kvægbrug, og dermed et ”ikke IE-husdyrbrug”, havde fastsat vilkår om en beredskabsplan. Efter praksis var kravet om beredskabsplan således fælles for § 12-godkendelser, svarende til i dag godkendelser efter husdyrbruglovens § 16 a, stk. 1 og stk. 2.

Se også til inspiration til fastsættelse af relevante vilkår til at forebygge uheld m.v., herunder evt. krav om beredskabsplan, Miljø- og Fødevarenævnets afgørelse af 15. marts 2017, sag NMK-132-00805, Miljø- og Fødevarenævnets afgørelse af 27. marts 2017, sag NMK-132-00808, og Miljø- og Fødevarenævnets afgørelse af 5. juli 2017, sag NMK-132-00823. 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken