Træffes afgørelse om "ikke-godkendelsespligt" i anmeldesager?

26-04-2018

Spørgsmål

I tilsynsbekendtgørelsen bilag 2, felt 11, fremgår det, at husdyrbrug, hvor der træffes afgørelse om ikke-godkendelsespligt, ryger ud af tilsynsbek. Når jeg modtager en anmeldelse efter husdyrgodk.bek. (og hvor betingelserne er opfyldt), plejer jeg at træffe en afgørelse om ikke-godkendelsespligt. Det gør jeg, fordi der står i husdyrgodk.bek. § 19, stk 4: "...afgørelse om, at det anmeldte kan bringes til udførelse, eller at det anmeldte kræver godkendelse eller tilladelse..." og i husdyrbruglovens § 17: ”Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a og 16 b i nærmere bestemte tilfælde ikke er påkrævet. Ministeren kan i den forbindelse fastsætte regler om anmeldeordninger…” Men så ryger husdyrbruget jo ud af tilsynsbekendtgørelsen, med mindre de har en godkendelse i forvejen? Er det meningen? Eller skal jeg holde op med at kalde det en ”afgørelse om ikke-godkendelsepligt”, når jeg træffer afgørelse i en anmeldesag? Hvis husdyrbruget er omfattet af husdyrlovens kap. 5, skal der føres tilsyn hvert 6. år med gødning, efter husdyrgødningsbekendtgørelsen § 81 stk. 2: ”Kommunalbestyrelsen skal tilrettelægge sit tilsyn efter kapitel 5 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. således, at det mindst hvert 6. år påses, at reglerne i denne bekendtgørelses kapitel 6 om opbevaring af fast husdyrgødning og bundfald overholdes på ejendomme, der ikke er omfattet af krav om regelmæssigt tilsyn efter bekendtgørelsen om miljøtilsyn.” Husdyrbrugloven, kap 5, § 44: ”Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at loven og de regler, der er fastsat med hjemmel i loven, overholdes… ” Gælder denne tilsynspligt så alle husdyrbrug over 100 m2, uanset om de har en godkendelse / tilladelse? Eller er det kun undtagelsesbrug, jf. § 7 i godkendelsesbekendtgørelsen? Hvilke typer afgørelser om ikke-godkendelsespligt mener Miljøstyrelsen, at en kommune kan træffe (jf. tilsynsbek. bilag 2, felt 11) - og hvilke af disse er omfattet / ikke omfattet af tilsynspligt efter husdyrbruglovens kap 5? Mine forslag: - Afgørelse om ikke-godkendelsespligt efter § 70 husdyrgødningsbek: ikke omfattet af tilsyn - Afgørelse om ikke-godkendelsespligt efter § 7 godkendelsesbek.: omfattet af tilsyn efter kap 5 (har jeg hørt) - Afgørelse om ikke-godkendelsespligt efter anmeldeordningen, uden tidligere godkendelse? Er de omfattet / ikke omfattet af kap. 5? - Andre? Jeg har f.eks. et ikke-godkendt husdyrbrug med 129 DE, som vil anmelde et skift i dyretype. Hvis jeg træffer afgørelse om ikke-godkendelsespligt, ryger det så ud af tilsynsbekendtgørelsen? Der er sandsynligvis mere end 100 m2 stald, så det kunne måske godt være omfattet af husdyrbruglovens kap. 5, men staldarealet vurderes jo ikke i forbindelse med anmeldelsen.


Svar

Det bekræftes, at når en kommune meddeler, at et husdyrbrug kan benytte en anmeldeordning, skal kommunen som hovedregel samtidig træffe afgørelse om, at husdyrbruget ikke er omfattet godkendelses- eller tilladelsespligt efter husdyrbruglovens §§ 16 a eller 16 b. Bemærk dog husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 6, §§ 10-13, hvorefter anmeldeordningerne herunder er for alle husdyrbrug, og bekendtgørelsens kapitel 11, § 18, hvorefter anmeldeordningen herunder er særskilt for husdyrbrug med en godkendelse eller tilladelse efter husdyrbruglovens §§ 16 a eller 16 b. For et husdyrbrug med en oprindelig tilladelse eller godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 eller husdyrbruglovens hidtidige §§ 10-12, og som efterfølgende omfattes af en anmeldeordning, vil retsgrundlaget for tilsyn af husdyrbruget som hovedregel være husdyrbrugets oprindelige tilladelse eller godkendelse. 

Omfattet af regelmæssigt miljøtilsyn med frekvens enten 1-3 år eller 1-6 år efter miljøtilsynsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1476 af 12. december 2017, er således: 

  • Husdyrbrug med godkendelse eller tilladelse efter husdyrbruglovens §§ 16 a eller 16 b.
  • Husdyrbrug med tidligere tilladelse og godkendelse efter husdyrbruglovens §§ 10-12 eller miljøbeskyttelseslovens § 33.
  • Erhvervsmæssigt dyrehold, der har været omfattet af regelmæssigt tilsyn før den 1. august 2017, og som ikke efterfølgende er blevet omfattet af, enten godkendelse eller tilladelse som husdyrbrug efter husdyrbruglovens §§ 16 a eller 16 b, eller af en ny anmeldeordning for husdyrbrug.

Omfattet af tilsyn efter husdyrbruglovens kap. 5 og adgang til at udstede påbud efter husdyrbruglovens § 42, er således:

  • Gamle erhvervsmæssige dyrehold, der ikke var omfattet af regelmæssigt tilsyn før den 1. august 2017.
  • Dyrehold under en anmeldeordning fra før den 1. august 2017 uden tidligere tilladelse eller godkendelse efter husdyrbruglovens §§ 10-12 eller miljøbeskyttelseslovens § 33.
  • Nye erhvervsmæssige dyrehold efter den 1. august 2017. Herunder dyrehold, hvor tilladelsespligt efter husdyrbruglovens § 16 b først udløses ved et areal på 175 - 300 kvm efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 7.

Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken