Terrænændring under befæstet areal samt ensilageplads

 

31-03-2020

Spørgsmål

Vi har en landmand der har søgt miljøgodkendelse efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven til anvendelse af slagge til terrænregulering under befæstet plads.(Den er endnu ikke givet). Pladsen bliver på ca. 3000 m2 og der terrænreguleres op til 3 meter. De landskabelige forhold behandles sideløbende i en landzonetilladelse. Kan landmanden efterfølgende anmelde en ensilageplads eller møddingsplads efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §11 eller 12, efter at pladsen er etableret, eller vil det være en godkendelsespligtig ændring der kræver godkendelse efter Husdyrbruglovens § 16, da terrænreguleringen jo overstiger mere end +/- 1 meter


Svar

Efter Miljøstyrelsens vurdering bør kommunen overveje, om der i stedet for krav om landzonetilladelse til terrænændringen er krav om godkendelse eller tilladelse efter husdyrbruglovens §§ 16 a eller 16 b. Dette vil være tilfældet, hvis den befæstede plads i husdyrbruglovens forstand må karakteriseres som ”andre driftsbygninger m.v. til brug for husdyrhold”.

Ved vurderingen af, om sagsbehandlingen skal ske efter planlovens landzonebestemmelser eller efter husdyrbrugloven er det afgørende om bygningerne eller øvrige konstruktioner er til brug for husdyrhold. Dette stammer fra lovbemærkningerne til 2007 husdyrbrugloven, da landzonebestemmelserne for husdyrbrug blev overført til husdyrbrugloven. Som udgangspunkt anses alle landbrugsdriftsbygninger som værende til brug for husdyrholdet, hvis de placeres på et husdyrbrug. Således er ikke kun de oplagte, som stalde og gyllebeholdere, en del af husdyrbruget, men også f.eks. maskinhaller og halmlader, fordi markdriften blev anset for at være en del af det at drive et husdyrbrug. Tilsvarende vil også øvrige konstruktioner, der tidligere ville være omfattet af planlovens regler, skulle behandles efter husdyrbruglovens regler. Dette afspejles i ”bagatellisten” for tilladelses-/godkendelsespligt, hvoraf det fremgår, at bl.a. asfaltering af en gårdsplads eller etablering af en betonplads foran eksisterende fodersilo som udgangspunkt vil kunne foretages uden godkendelse eller tilladelse efter husdyrbrugloven, hvis kriterierne for bagatelgrænsen i øvrigt er opfyldt. 

Den befæstede plads vil således kunne anses som en del af husdyrbruget, afhængig af de konkrete omstændigheder vedrørende dens anvendelse. Idet kommunen finder, at terrænændringen ville kræve en landzonetilladelse, må det lægges til grund, at hvis den befæstede plads må betragtes som en del af husdyrbruget, så vil terrænændringen tilsvarende udløse krav om godkendelse eller tilladelse efter husdyrbruglovens §§ 16 a eller 16 b.

Godkendelsespligten efter miljøbeskyttelsesloven pga. anvendelsen af slagge påvirkes ikke af, om terrænreguleringen skal behandles efter husdyrbrugloven eller efter planloven.

Hvis landmanden senere anmelder en ensilageplads eller møddingsplads efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 11 eller 12, skal den tidligere tilladte terrænændring ikke inddrages i vurderingen af om anmeldeordningens kriterier er opfyldt, idet der allerede er gjort op med terrænændringens påvirkning af landskabet i enten § 16 a-/§ 16 b-afgørelsen eller landzonetilladelsen, afhængig af hvilken lovgivning kommunen finder, der skal anvendes i det konkrete tilfælde. 

Læs mere om bagatelgrænsen for tilladelses-/godkendelsespligt samt snitflader mellem husdyrbrugloven og planloven i husdyrvejledningens afsnit Særligt om pligt til godkendelse eller tilladelse.

Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken