Skift mellem dyretyper

15-02-2018

Spørgsmål

Skal der ved brug af anmeldeordningen om skrift mellem dyretyper ske ophør af udnyttelsen af den tidligere produktionstilladelse på skæringsdatoen eller kan der accepteres en glidende overgang, f.eks. hvis der er tale om ændring af antal opdræt i forhold til antal voksne dyr?


Svar

Når en produktionstilladelse, som er givet efter anmeldelse af skift mellem dyretyper, tages i brug, skal der i princippet senest samtidig ske ophør af udnyttelsen af den tidligere gældende produktionstilladelse.

Men idet produktionsrammen i mange tilfælde fastsættes som antal producerede dyr pr. år, så kan produktionens omfang ikke opgøres alene ud fra en enkelt skæringsdato. Desuden vil det for nogle typer skift være rimeligt med en glidende overgang, f.eks. hvis der er tale om ændring af antal opdræt i forhold til antal voksne dyr.

Man kunne således godt argumentere for, at landmanden skulle ophøre helt med den tidligere produktion senest samtidig med ibrugtagning af anmeldelsen. Det ville dog være en unødvendig streng fortolkning, fordi skift fra produktion af en slags dyr til en anden ofte kan ske mere hensigtsmæssigt ved et gradvist skift.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken