Skift mellem dyretyper for en mindre del af dyrene i et staldafsnit

10-02-2020

Spørgsmål

Vi har modtaget en §15 anmeldelse om skift i dyretype. Den pågældende ejendom har en tidligere skift i dyretype hvor der er givet tilladelse til 150 kvier i staldafsnit ”Kostald” og 112 kvier i staldafsnit ”opdræt”. Der er søgt om et skift i dyretypen i staldafsnit ”opdræt”, fra 49 kvier til 7 ammekøer, 3 tyrekalve, 3 tyre, 4 kvier og 2 kalve. Der er altså et ønsket om kun at ændre 49 af de 112 kvier som der er tilladelse til i dette staldafsnit til andre dyretyper og bibeholder de resterende 63 kvier som kvier. Man foretager dermed kun en reduktion af dyreenheder på 50% for de 49 kvier og ikke de 112 som der er tilladelse til i staldafsnittet. Det mener vi ikke man kan, da der dermed kun sker en reduktion i dyreenhederne i dette staldafsnit på 21,8 % og ikke 50 %. Ansøger lægger dog vægt på §15 stk. 3 ”Ved skift mellem dyretyper skal det antal dyreenheder, som ændringen omfatter i hvert staldafsnit, reduceres med mindst 50 pct., jf. dog stk. 4, 5 og 6.” Ansøger mener dermed at der kun skal foretages en 50 % reduktion for de dyreenheder man ønsker at ændre i et givet staldafsnit og at man dermed godt kun kan vælge at ændre 49 kvier ud af 112 kvier i et staldafsnit og dermed kun lave en 50% reduktion for de 49 kvier. Kan man vælge kun at lave en 50% reduktion på de dyreenheder man ønsker at ændre i et staldafsnit eller skal hele den tilladte produktion i staldafsnittet medregnes?


Svar

Man kan godt bruge anmeldeordningen til kun at skifte en del af dyrene i et staldafsnit. De nødvendige beregninger, som skal dokumentere overholdelsen af kriterierne i § 15, stk. 3, jf. stk. 9, vil godt kunne udføres for kun en del af kvierne. Så derfor kan det lade sig gøre at skifte kun en del af kvierne til ammekøer.


Bestemmelsens fokus på staldafsnittene skyldes, at der ikke skal være mulighed for f.eks. at flytte lugtgener over i staldafsnit tættere på beboelser.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken