Skift mellem dyretyper

01-03-2019

Spørgsmål

I helpdesksvar af 29-01-2019 "Ændring i vægtklasse slagtesvin" svarer i at det er normtal, som var gældende på tidspunktet hvor produktionen blev godkendt, der skal anvendes i både nudrift og anmeldt drift. I helpdesksvar af 26-04-2018 "§14 skift i dyretype: Malkekøer til ammekøer" accepterer i en anden model hvor det der anmeldes TIL beregnes ud fra nyeste norm. Skal det forstås som at begge muligheder er ok, fordi der i § for skift imellem dyretyper kun er defineret hvilke normtal der skal bruges fsva. det der skiftes FRA? Det kan man jo tydelig se når man læser ordlyden.


Svar

Det følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 15, stk. 9, at beregningerne i forhold til det tilladte eller godkendte antal dyr skal foretages ud fra omregningsfaktoren, som var gældende på tidspunktet, hvor produktionen blev tilladt, godkendt m.v. Det betyder, at det er normtal, som var gældende på tidspunktet hvor produktionen blev godkendt, der skal anvendes i både nudrift og anmeldt drift. Der er altså ikke flere muligheder.

Helpdesksvaret fra 26-04-2018 kan desværre misforstås, svaret vil blive præciseres.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken