Skift i staldafsnit i forbindelse med skift mellem dyretyperne ( jf.§ 15 anmeldelse i godkendelsesbekendtgørelse)

29-04-2021

Spørgsmål

Konkret eksempel: Landmand fortager skift mellem dyretyper fra smågrise/slagtesvin til søer. Landmand tager 10 DE fra smågrise og 10 DE fra slagtesvin i et staldafsnit. I begge grupper laves der reduktion på 50 % i DE-er, hvilket betyder at der er 5 DE i smågrise og 5 DE i slagtesvin tilbage som om- konverteres til søer. Dvs. der er nu plads til søer svarende til 10 DE. Spørgsmålet kommer her: Må søer så flyttes fra dette staldafsnit hvor skift fra smågrise/slagtesvin reelt er forgået over til et andet staldafsnit, hvor der i forvejen er en soproduktion i gang på det samme husdyrbruget?


Svar

Miljøstyrelsen forstår af spørgsmålet, at der ønskes at lave ”skift mellem dyrtyper” efter anmeldeordningen i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 15, så der ændres fra smågrise og slagtesvin til søer. Jf. § 15, stk. 2 kan skiftet foretages, da skiftet sker inden for dyregruppen: 3) Slagtesvin, smågrise eller søer. Ved skiftet mellem dyretyperne skal antal dyreenheder som ændringen omfatter i hvert staldafsnit reduceres med mindst 50 %, som I også skriver.
Anmeldeordningen indeholder ikke mulighed for bagefter at flytte dyrene til et andet staldafsnit, hvor der så vil ske en udvidelse af dyreholdet.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken