Skift i dyretyper

27-11-2019

Spørgsmål

Vi har et landbrug i vores kommune som har en gammel produktionstilladelse (afgørelse om ikke VVM pligt fra Ringkøbing amt i 2006). Dette landbrug ligger helt op af byzone, og overholder ret sikkert ikke lugtkravene til byzone efter de nuværende regelsæt. Det ser dog heller ikke ud til at de behøver dette jf. §15 stk. 8 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen? Landbruget har ikke foretaget ændringer siden de fik produktionstilladelsen i 2006, og ejendommen er derfor ikke kommet ind i ny lovgivning. Jeg sidder nu og skal vurdere på om der kan gives en tilladelse til skift i dyretype, hvor den eneste ændring er, at ejer ønsker tilladelse til at øge slagtevægten, og samtidig opretholde det tilladte antal DE (beregnet ud fra godkendelsestidspunktet) Mit spørgsmål er!! Kan vi give en tilladelse efter anmeldeordningen §15 stk. 8 til at der øges i slagtevægten på svinene, selvom ejendommen ligger helt op af byzone.??


Svar

Ændringer i forhold til alder og vægt inden for en dyretype kan foretages efter kommunalbestyrelsens afgørelse om, at det anmeldte kan bringes til udførsel, hvis antallet af dyreenheder ikke øges, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 15, stk. 8.

Det bemærkes, at afstandskravene til byzone i husdyrbrugloven ikke er relevant for anmeldelse vedrørende ændringer i forhold til alder og vægt inden for en dyretype, idet der ikke herved sker etablering, udvidelse eller ændring, der medfører forøget forurening, af husdyranlæg og gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg på husdyrbrug.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken